Menü Bezárás

Balmazújvárosi Tagintézmény

Elérhetőség

Cím: 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 8.
Telefon: 52/240-316
E-mail: kistersegi.nevtan@hbmpsz.edu.hu

Tiszacsegei Telephely
Cím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95.

Hírek


Bemutatkozás

A Balmazújvárosi Tagintézményben (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 8.) 4 foglalkoztató/vizsgáló helyiségünk van, melyek viszonylag jól felszereltek.

Telephelyünk Tiszacsegén található (4066 Tiszacsege, Fő u. 95.)

A gyermekek ellátása a tagintézményben, a tiszacsegei telephelyen és a gyermekek intézményeiben történik, a partneri igényeknek és a feladat jellegének megfelelően.

5 település (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege, Újszentmargita, Hortobágy) közoktatási intézményeit látjuk el.

Az ellátandó gyermekek és intézményeik igényeihez igazodva továbbra is igyekeztünk minél több foglalkozást az intézményi helyszíneken megtartani.

Ellátási körzetünk:

1. Balmazújváros:

1.1. Iskolák: Balmazújvárosi Általános Iskola (3 tagintézmény), Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola, Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda (2 tagintézmény)

1.2.Óvodák: Egyesített Óvoda és Bölcsőde (5 tagóvoda)

1.3.Középiskola: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma és Szakképző Iskolája

2. Egyek:

2.1. Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Általános Iskola (3 telephely)

3.Hortobágy:

3.1.Iskola: Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola (2 telephely)

3.2.Óvoda: Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

4.Tiszacsege:

4.1.Iskola: Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola

4.2.Óvoda: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

5.Újszentmargita:

5.1.Iskola: Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola

5.2.Óvoda: Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

A tagintézmény (és jogelődjei) ellátási körzete az elmúlt évek jogszabályi változásait követő átszervezések ellenére alig változott, így az intézmények között évek óta kialakult, jól működő szakmai kapcsolat van. Ennek fenntartására és mélyítésére folyamatosan törekszik a tantestület valamennyi tagja.

Jelenleg jól működő, egymás igényeire figyelő és egymást kölcsönösen segítő szakmai kapcsolatrendszert tartunk fenn valamennyi hozzánk tartozó közoktatási intézménnyel.

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézményének szakszolgálati feladatai

Szakszolgálati feladatok
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
szakértői bizottsági tevékenység
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

Szakszolgálati feladatok:

  • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
  • szakértői bizottsági tevékenység
  • nevelési tanácsadás
  • logopédiai ellátás
  • konduktív pedagógiai ellátás
  • gyógytestnevelés
  • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
  • a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
  • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

1. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás:

A korai fejlesztés és gondozás feladata komplex gyógypedagógiai fejlesztéssel, tanácsadással, a társas, kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztésével, mozgásfejlesztéssel és pszichológiai segítségnyújtással a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása, beleértve a koragyermekkori intervenció és prevenció feladatait is. Új feladatként jelenik meg e szakszolgálati területen az 5-6 év közöttiek fejlesztése.

2. Szakértői bizottsági tevékenység:

A tankerületi szakértői bizottság feladata a harmadik életévüket betöltött gyermekek esetében a gyermek/tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatának elvégzése a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása érdekében, illetve az illetékességi körébe tartozó felülvizsgálatok elvégzése, valamint a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség megállapítása.

Felkészültünk a 18 hónap alatti eltérő fejlődési menetű kisdedek vizsgálatára is.

A komplex pszichológiai és pedagógiai-gyógypedagógia vizsgálatok és a felülvizsgálatok végzése folyamatos. A színvonalas szakmai munka érdekében intézményen belül team-munkát végzünk, ha szükséges felvesszük a kapcsolatot más szakemberekkel és intézményekkel a gyermekek érdekében (védőnő, gyermekorvos, pszichiáter, gyermekjóléti szolgálat).

3. Nevelési tanácsadás:

E szakszolgálati tevékenység fő feladata a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása.

A nevelési tanácsadás ellátásban részesült gyermekek/tanulók esetében segítséget kell nyújtani a gyermek családi-, és óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja.

Feladat továbbá a pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése a szülő, a jogszabályban meghatározott esetben gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére.

A prevenciós tevékenység keretében együttműködés szükséges a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenciót biztosítható, valamint az óvodai nevelésben részesülő, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából szűrés végezhető.

A komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében folyamatdiagnosztikai célú pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot, valamint gondozást végezünk.

Terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújtunk a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára, valamint pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosítunk, és konzultációs lehetőséget nyújtunk a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére.

Kiemelt fontosságú azoknak a gyermeknek, tanulóknak az ellátása, akiknek a szakértői véleményében beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség szerepel, és az adott intézmény nem tudja a jogszabályban meghatározott fejlesztésüket ellátni.

4. Logopédiai ellátás:

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

A logopédiai ellátás igénybevétele – a 3 és az 5 éves szűrésen való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik.

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését. Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.

5. Gyógytestnevelés:

E szakszolgálati feladat azon gyermekek/tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, akiknek az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelést javasol. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küzdő tanulók állapotának javítása, a panaszok enyhítése, megszüntetése a testnevelés eszközeivel. A foglalkozások megtartására a tanulók nevelési, oktatási intézményében kerül sor.

A munka koordinálásában a gyermekorvosok és szakorvosok segítségére is számítunk. Az alkalmazott óraadó kolléga hosszú évek tapasztalatával rendelkezik.

6. Óvoda- és iskolapszichológiai ellátás:

Az óvoda- és iskolapszichológia a pedagógiai szakszolgálat keretein belül elsősorban a tankerületben dolgozó óvoda- és iskolapszichológusok munkájának szakmai koordinálását foglalja magába.

Ugyanakkor biztosítjuk a pedagógusok, szülők és gyermekek számára a szakmai konzultáció lehetőségét egyéni segítségadással vagy az esetvezetésben nyújtott segítséggel. Igény szerint a tagintézményben vagy az oktatási intézményben.

E feladatban prioritást élvez a prevenció és a közösségfejlesztő munka.

A korábbi tanévek tapasztalatainak felhasználásával folytatni szeretnénk a tematikus, rendhagyó osztályfőnöki órákat. Kiemelt cél az iskolapszichológiai kultúra fejlesztése az oktatási intézményekben.

7. Konduktív pedagógiai ellátás:

A szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek konduktív pedagógiai ellátásának feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. Ezen ellátás az óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható, egyéni vagy csoportos formában biztosítható.

8. Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása:

A kiemelten tehetséges gyermekek ellátásával kapcsolatban a jogszabály szerint a koordináció és a szakmai tanácsadó, támogató háttér biztosítása az elsődleges feladat.

BÁZISINTÉZMÉNY

Magyarországon először, a pedagógiai eszköztárába rendszer szinten kívánja bevezetni a „Points of You” eszközök, ill. módszer használatát. Ennek fényében a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézménye pályázat útján megkapta az „Oktatási Hivatal  Bázisintézménye” címet.

A problémamegoldó coaching alkalmazása a téma jellegéből adódóan egyaránt lehet egyéni és csoportos formában is. Használható szülői, ill. pedagógus konzultációk formájában.

Ajánljuk eszközeinket és tréningjeinket iskoláknak, segítő, támogató szolgálatoknak, egészségügyi intézményeknek, olyan közösségeknek, ahol fontos munkaeszköz a saját személyiség, ahol adott szempont alapján vannak összezárva emberek.

Mert ez a módszer ösztönzi a közös cselekvést, csapatmunkát. Segít felismerni a szokásokat, esetleg revidiálni és új szemszögből megvizsgálni a munkahelyi problémákat.

A különböző véleményeket összehangolhatja. Remek csapatépítéshez, vezetői fejlesztéshez, ill. HR- és tréningcélokra. A bizalom építésének hiteles eszköze. Oldja a kommunikációs gátakat!

Könnyen adaptálhatók a különböző célcsoportokhoz, tárgykörökhöz, munkamódszerekhez. Minden life és business coach, terapeuta, pedagógus, csoportvezető és tréner munkahelyi vezető eredményességét emelheti.

Ugyanakkor szórakoztató, gondolatébresztő, élvezetes egyedül, partnerrel, családdal, barátokkal használni ezeket az eszközöket. (Részletesebben olvashat e témáról a Bázisintézmény cím alatt.)

MUNKATÁRSAK BEMUTATKOZÁSA

PSZICHOLÓGUSOK:

Szilágyi Kinga: Okleveles pszichológus. Tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem Budapesten. Jelenleg a

Debreceni Egyetemen klinikai szakpszichológusi képzésén veszek részt. Valamint a Magyar Családterápiás Egyesületnél család-és párterapeutának képződöm, ezért munkámat erőteljesen meghatározza a rendszerszemlélet. 

Hajdu Katalin: Megbízott tagintézményvezető. Oligofrénpedagógia és logopédia szakos gyógypedagógiai tanár és okleveles pszichológus, közoktatási vezető vagyok. Pályám kezdetén eltérő tantervű tagozaton tanítottam tanulásban akadályozott gyermekeket. Később az általános iskolában integrált formában oktatott sajátos nevelési igényű tanulók pedagógiai célú rehabilitációs, habilitációs fejlesztő foglakozásainak megtartása volt a feladatom, valamint az intézménybe járó BTMN-nel küzdő tanulók fejlődésének nyomon követése is a munkámhoz tartozott. Az utóbbi öt évben a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelésében, oktatásában is részt vettem. A tagintézménynél már az előző három tanévben óraadó logopédusként dolgoztam. A tiszacsegei, egyeki és újszentmargitai óvodákba járó gyermekek logopédiai szűrésére, vizsgálatára, a beszédhibás gyermekek ellátására szólt a megbízásom. 2019. október 12-től főállású alkalmazottként kapcsolódtam be a tagintézmény életébe. 

Végső Klaudia: végzettségem okleveles pszichológus. 2019 szeptembere óta dolgozom a Balmazújvárosi Tagintézményben a nevelési tanácsadás szakfeladaton belül végzek egyéni és csoportos pszichológiai ellátást, valamint a szakértői feladatok ellátásában is részt veszek.

GYÓGYPEDAGÓGUSOK:

Tóth-Béke Tímea: Szurdopedagógus tanár és pszichopedagógus terapeuta szakos gyógypedagógus végzettséggel, valamint pedagógus szakvizsgával rendelkezem.

Jelenleg tankerületi szakértői bizottsági feladatot látok el, leginkább iskolás- és óvodáskorú gyermekek teljes körű pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatát végzem. A vizsgálat irányulhat a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítására vagy kizárására, és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzésére, illetve a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítására.

A nevelési tanácsadás keretében is segítséget nyújtok a gyermek családi- és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához. Az intézmény vagy a szülők kérésére pedagógiai vizsgálatokat szervezek a gyermekek képességeinek harmonikusságának feltárása céljából, majd terápiás foglalkozások keretében is megsegítem a gyengébben fejlett részképességek fejlődését.

Érdeklődésem központjában a diszlexia diagnosztikája, prevenciója és terápiája áll, mely témakörben több továbbképzésen is részt vettem már az eddigi pályafutásom alatt. A jövőben pedig a mozgásterápia oldaláról szeretném megközelíteni a tanulási zavarok témáját, illetve tovább képezni magamat.

Keksz Andrea: gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár. Több évet dolgoztam a korai gyógypedagógai fejlesztés területén, főként halmozottan sérült kisdedek gyóygpedagógiai fejlesztését végeztem. Jelenleg a korai gyógypedagógiai fejlesztés és a nevelési tanácsadás szakfeladatok ellátásában veszek részt.

Posta Róza: Szakvizsgázott pedagógus, Gyógypedagógus, Mentálhigiénés szakember, Pályaorientációs konzulens, Gyerekjóga oktató, Minősített Points of you™ tréner, Faces facilitáror.

Negyed évszázadot tanulásban akadályozott gyerekek között éltem meg.

A fejlesztési programjaim elsősorban mozgásba ágyazottak, A szociális készségek kialakulásához, fejlesztéséhez csoportra van szükség, ezért a csoportos formát preferálom elsődlegesen, mely az érzelmi intelligencia fejlesztésétnek is kedvez. Foglalkozom a tanulási technikák ismertetésével, az ön- és társismeret témakörével.

E mellett szülői, ill. pedagógus konzultációk formájában is mellé állok azoknak, akik a gyermekek szempontjából jelentős személyek.

 2015-ben. (Train the Trainer képzésen) ismertem meg a fototerápiás eszközöket és azóta használom, mint terápiás eszközt, a munkám során, a családomon belül, ill. önmagam fejlesztésére egyarán.

LOGOPÉDUS:

Lupó Andrea: 1996 óta dolgozom a pedagógiai szakszolgálatnál. Végzettségem szerint általános iskolai tanító, valamint tanulásban akadályozottak és logopédia szakos gyógypedagógus vagyok. Elvégeztem a gyógypedagógiai terápia szakirányt egyetemi szinten is. Szakvizsgám közoktatás vezetői szakon van.

Jelenleg teljes óraszámban a logopédiai területen dolgozom. A tagintézményünkhöz tartozó óvodákban és általános iskolákban kihelyezetten biztosítom a beszédhibás gyermekek logopédiai ellátását (szűrés, vizsgálat, terápia). Elsősorban a tanköteles korú, nagycsoportos óvodások pöszeségének javításával foglalkozom, kiscsoportos formában. A hangfejlesztésen kívül nagy hangsúlyt fektetek a hallási differenciálásra, valamint egyéb, a későbbi sikeres iskolai megfeleléshez szükséges részképességek fejlesztésére (figyelem, emlékezet, gondolkodás, szerialitás, rész-egész differenciálás, téri-, idői orientáció, általános tájékozottság, finommozgás).

ÜGYVITELI ALKALMAZOTT:

Ferencziné Sós Éva: A Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem, számvitel szakon. Később gépírást és szövegszerkesztést tanultam. Adminisztrátorként több évet dolgoztam már, mielőtt a HBM PSZ Balmazújvárosi Tagintézményében kezdtem meg munkámat ügyviteli alkalmazottként.