Menü Bezárás

Derecskei Tagintézmény

Elérhetőség

Cím: 4281 Létavértes, Nagyváradi utca 2.
Telefon: 52/585-096
E-mail: derecske.tagint-pedszak@hbmpsz.edu.hu

Hírek


A Tagintézmény működési rendje

Működési körzete: A tagintézmény illetékessége kiterjed Derecske Járás területén lévő települések gyermekeire, tanulóira, a gyermekek szüleire és a köznevelési intézményekre:

Derecske, Esztár, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Tépe településekre.

Tagintézmény az Intézmény működési rendjével azonos módon, egész évben folyamatosan működik.

A Derecskei tagintézmény ügyviteli telephelyének (4281 Létavértes, Nagyváradi u.2.) nyitvatartási rendje:

Hétfő: 8.00 – 16.30

Kedd: 8.00 – 16.30

Szerda: 8.00 – 16.30

Csütörtök: 8.00 – 16.30

Péntek: 8.00 – 14.00

Tagintézmény szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató kérésére a főigazgató ad engedélyt.

Az Intézményben alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében a heti huszonegy órában, a gyakornokok 20 órában, a mesterpedagógusok 18 órában végzik munkájukat a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben. A foglalkozások, órák időtartama lehet 45 perces, de ettől eltérhetnek a szakértői bizottsági tevékenység mérési órái, pszichológiai terápiák és logopédiai órák.

Tagintézmény ügyeleti rendjét a főigazgató határozza meg. A nyitvatartási időn túl az illetékes tagintézmény vezető engedélyével tartózkodhat a dolgozó a tagintézményben. A Tagintézmény igazgatója abban az esetben adhat engedélyt, ha a dolgozó benntartózkodásának indoka az intézmény alapfeladatainak elvégzése.

TEVÉKENYSÉGEINK

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozás, konduktív pedagógiai ellátás

· a komplex gyógypedagógiai fejlesztés,

· tanácsadás,

· szociális készségek fejlesztése,

· kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése,

· mozgásfejlesztés,

· pszichológiai segítségnyújtás

A korai fejlesztés a megyei vagy országos szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a fejlesztést végző szakemberek által kidolgozott egyéni fejlesztési terv alapján történik.

A tevékenység ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség

· gyógypedagógus

·pszichológus (klinikai gyermek szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus)

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A foglalkozások a megtartása, a fejlesztés a megyei szakértői bizottság, vagy az országos illetékességű szakértői bizottságok szakértői véleményében meghatározottak szerint történik. A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik.

A konduktív pedagógiai ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség:

· konduktor (konduktor (tanító), konduktor (óvodapedagógus), konduktor)

Tankerületi szakértői bizottsági tevékenység

Tagintézmény szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít.

A diagnosztikai munkával kapcsolatos feladatok a pedagógiai szakszolgálati intézmény szakértői bizottsági tevékenységet ellátó szervezeti egységén belül a székhelyintézmény (megyei) és a tagintézmények között kerültek megosztásra.

Kérelemre a harmadik életévét betöltött gyermek teljes körű pszichológiai, pedagógiai gyógypedagógiai vizsgálata. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása.

Nevelési tanácsadás

Feladata: a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása. A nevelési tanácsadás feladatait a pszichológusok és a fejlesztő – és gyógypedagógusok összehangolt egymásra épülő munkavégzéssel valósítják meg, a gyógypedagógiai és pszichológiai szemléletmód jelentősen összekapcsolódik, így az egyéni kompetencia is sokszínűvé válik. A szakmai team kommunikációját a heti közös

esetmegbeszélések segítik intézményünkben.

Derecske Járás településein a 0-18 éves korosztály gondozása.

Az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, amelynek eredményeképpen

tanácsadásban részesítés vagy szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása. Segítség nyújtása a pedagógusoknak, a szülőknek, a gyermekek/tanulók óvodai, iskolai és otthoni nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok, nevelési helyzetek megoldásában. Pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápia: pszichés zavarok, neurotikus tünetek, részképesség zavarok és tanulási problémák esetén.

Folyamatdiagnosztika. Konzultációk, a titoktartási kötelezettség betartása mellet egyes esetekben a nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel. Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat elvégzése.

A nevelési tanácsadás tevékenységének ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség

· fejlesztőpedagógus (bármely pedagógus, és a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, vagy terapeuta, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon)

· gyógypedagógus (oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, vagy terapeuta, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon)

· pszichológus (klinikai gyermek szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus,

tanácsadó szakpszichológus pedagógiai szakpszichológus, óvoda- és iskola

szakpszichológus, klinikai és mentálhigiénés (felnőtt) szakpszichológus)

Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. A logopédia ellátásba a logopédia szűrővizsgálat alapján lehet bekerülni. Minden 5. életévét betöltött óvodás gyermek kötelező logopédiai szűrővizsgálaton vesz részt, mely alapján a logopédus kiállítja a logopédiai véleményt, szükség esetén a gyermeket ellátásba veszi. Egyéb esetben az ellátásba vétel történhet a szülő, a nevelési-oktatási intézmény, a szakértői bizottság kezdeményezésére.

A logopédiai tevékenység ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség:

· logopédus (logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus logopédia

szakirányon)

Gyógytestnevelés

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Derecskei Tagintézmény feladata Derecskei Járás településeinek nevelési-oktatási intézményeiben az iskolaorvos vagy a szakorvos által elvégzett szűrővizsgálat alapján beutalt gyermekek, tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása. A gyógytestnevelés a tanév rendjéhez igazodik.

A gyógytestnevelő tevékenység ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség:

· gyógytestnevelő tanár

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet Tagintézményünk iskola- és óvodapszichológiai feladatok koordinátora látja el. Preventív szűrések tankerületi szintű koordinációja, együttműködés a pszichológiai tárgyú mérésekben és az eredmények kommunikációjában. A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott pszichológusok számára legalább havi rendszerességgel szakmai konzultációs foglalkozások szervezése.

A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok által ellátásban részesített gyermekeket/tanulókat érintően szakmai konzultációs lehetőség biztosítása a pedagógiai szakszolgálati, vagy az egészségügyi ellátás illetékességi körébe tartozó vizsgálat kezdeményezésére vonatkozó döntés kialakításában, javaslattétel annak irányultságára, helyére. A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok megkeresésére egyéni szakmai segítés, esetvezetési segítségnyújtás, kettős vezetést igénylő csoportfoglalkozásokban való közreműködés. A nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményekben dolgozó pszichológusok megkeresésére esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő csoportfoglalkozások megszervezése, közreműködés annak megvalósításában.

Egyéni tanácsadás, konzultáció a nevelési-oktatási intézményekből érkező pedagógusok számára. Ha a Tagintézmény működési körzetében működő nevelési-oktatási intézményben az iskola- óvodapszichológus munkakör nem került betöltésre, megkeresésre a Tagintézmény támogatást nyújthat az ellátás iránti igény kielégítéséhez. A pedagógiai szakszolgálatnál bejelentkező szülők és gyermekek óvodai iskolai problémákkal összefüggő ellátása, szakmailag indokolt esetben – a titoktartás szakmai és etikai elveinek betartása mellett – az érintett intézményben dolgozó pszichológussal, pedagógussal való konzultáció.

Az iskolapszichológiai- és óvodapszichológiai tevékenység ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség:

· iskola-és óvodapszichológia koordinátora (óvoda- és iskola szakpszichológus,

tanácsadó szakpszichológus)

Kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása

A korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás.

· tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása

· korai tehetség felismerése, gondozása

· önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére

· tanácsadás, támogatás a szülőnek – konzultáció a pedagógus részére

· tehetség-tanácsadási fórum szervezése

· javaslat adása speciális tehetségprogramban való részvételre

· szakmai kapcsolattartás tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az

iskolapszichológussal, óvodapszichológussal

· javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra

· kimeneti mérések elvégzése

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásához, ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség:

· tehetséggondozó koordinátor (pedagógiai szakpszichológus, óvoda- és iskola

szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, pedagógus, tehetségfejlesztő

szakirányú végzettséggel

Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás

A Derecskei Járás területén található iskolák és tanulóik számára lehetőség nyílik továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás igénybevételére a Székhelyintézmény állományában foglalkoztatott pszichológus bevonásával.