Menü Bezárás

Készítette:
Posta Róza témagazda gyógypedagógusCsermelyné Gáspár Tímea témagazda tanácsadó szakpszichológus

Megvalósító intézmény

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.) és Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézmény (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 8.)

Elérhetőség: Sári Péterné sari.peterne@hbmpsz.edu.hu

Jó gyakorlat kidolgozója: Posta Róza

„Amikor valaki magas érzelmi intelligenciával éli az életét, és ebben segíti a gyermekeit is, az nagyban hasonló ahhoz, amikor egy jó táncos úgy járja a tangót, ahogyan igazán érdemes.”-

                                     Kádár Annamária

                                              Lélek-TÉR-KÉP, hogy hazataláljunk

      Jó gyakorlat módszertan kidolgozása: Fototerápiás eszközök alkalmazása gyermekek és szülők számára

                                                                                               Készítette: Posta Róza

Szakvizsgázott pedagógus, Gyógypedagógus,  Mentálhigiénés szakember,

Points of you tréner, OH- kártya instruktor

Intézmény neve:       Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

E-mail cím: sari.peterne@hbmpsz.sulinet.hu

Kitöltő neve: Posta Róza

A „jó gyakorlat” címe/neve: Jó gyakorlat:

„Fototerápiás eszközök alkalmazása gyermekek és szülők számára”

A „jó gyakorlat” tulajdonosa, illetve a tulajdonos képviselője: Sári Péter Attiláné

A jó gyakorlat módszertani kidolgozója: Posta Róza

Megvalósítás helyszíne: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézménye

régió: Hajdú-Bihar Megye

település: Debrecen – Balmazújváros

cím: 4027 Debrecen, Monti ezredes u. 8.

az intézmény(ek) neve:

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (4027 Debrecen, Monti ezredes u. 7. ) és Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézmény (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 8.)

 1. Jó gyakorlat módszertan kidolgozása, előzmények, gyökerek, felhasznált eszközök, módszerek

Hogyan alakult ki, milyen fázisai voltak a kifejlesztésének?

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai nyitottak az új kezdeményezések tekintetében. az innovációs szemléletet támogatja a vezetőség.

2014

Egyik kolléganőnk kapcsolódott a „Jobb veled a világ” civil kezdeményezéshez, melynek Bagdy Emőke az egyik fő védnöke. Az emberek lelki egészségét támogató társas kapcsolódás, ahol különböző gyakorlatok segítségével (nem szakemberek!) egymást kölcsönösen segítik, támogatják és ettől a közérzetük, egészségállapotuk mérhető módon pozitívan változik. Ez a szemléletmód az, hogy a „boldogság” tanulható. Ezt a kívülről naivnak látszó elképzelést kutatások igazolják. A lelki egészséget támogató attitűd ebben a formában is mutatta magát. A kezdeményezés rövid időn belül kinőtte magát. Ha tanulható, akkor tanítható is. Ha tanítható, akkor helye van az óvodákban, iskolákban. Ha pedig ott a helye, akkor melyek azok a lehetőségek, amelyekkel a pedagógiai szakszolgálat munkatársai szakemberekként az érzelmi életre nevelés kapcsán hozzájárulhatnak a gyermekek, a családok életéhez? Bizonyított tény, hogy az érzelmi intelligencia és az életben való boldogulás képessége szignifikánsan összecseng. Mit tehetünk annak érdekében, hogy megfelelő önismerettel, önuralommal, kitartással beleérző képességgel, a társas kapcsolatokban való jártassággal bíró jövő nemzedéket formáljunk? Nagyképű gondolat, ha azt képzeljük, hogy ez kizárólag a szakembereken múlik. A család elsődleges szerepe elvitathatatlan. Hogyan támogathatjuk a családot ebben a tekintetben? Mit adhatunk a gyermekeknek, ami szintén visszahat a családra? A válaszok direkt meghatározása helyett egy lehetséges utat ajánlunk, ami kaput nyithat ennek a szándéknak és e mellett teret adhat a tovább gondolásnak.

2015

A Point’s of you kártyák váratlan önismereti szempontból megdöbbentő felismeréseket hozó hatásáról egy workshop kapcsán győződött meg egyik szakemberünk. A módszer coaching eszköz, tehát túlvisz a felismeréseken és cselekvésre ösztönöz, ugyanakkor teret ad a visszacsatolásra önellenőrzésre, módosításra. Lényege, hogy saját megoldásokra késztet. Motivációs hatása nem megkérdőjelezhető éppen ebből kifolyólag. Ez annyira lelkesítő módon hatott rá, hogy azt érezte tovább kell vinni, a pedagógiai munkájába. Még ebben az évben megszerezte az eszköz használatára a jogosultságot egy képzés kapcsán, így lett facilitátor, folyamatirányító. Elkezdte továbbvinni, kipróbálta általános iskolás korú többségi, sajátos nevelési igényű gyerekek csoportjában, egyéni kozultáció során szülőkkel, ill. szülő és gyerek közös találkozások, tanácsadások során.

2016

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat e nevelési évben „Gyöngyszemeink” címmel lehetőséget adott kollégáknak, hogy bemutassák azokat a sajátos eszközöket módszereket, melyeket alkalmaznak. Itt nyílt mód arra, hogy az érdeklődő szakemberek egy kisebb csoportja saját élményt szerezzen az eszköz által. Az élményt sikerült úgy továbbadni, hogy maximális támogatásra talál. Főigazgató asszonyunk Sári Péterné, aki a belső továbbképzési programot elindította intézményünkben, a program bábája lett innentől kezdve. Így vált lehetővé hogy intézményünk munkatársa minősített tréner képzésen vegyen részt 5 napos Points of You™ Trainer Certification Program keretében. Hiteles közvetítője így az eszköznek ill e módszernek, másrészt jogosultságot nyert ez által arra, hogy továbbadja az adott módszer használatát. Ebben a „Boldogságórák” lehetőségét az általános iskolákban, mely a „Jobb veled világ”mozgalomból nőtte ki magát. Szakszolgálatunk kapcsolódott sajátos eszköz ill. módszerkészletével. Az erkölcstan tanórák szintén módot adtak az eszköz ill. módszer integrálására. Így sikerült felső tagozatos, ill. alsó tagozatos gyerekekhez egyaránt kapcsolódni ilyen formában is. A lehetőségek köre bővült rendhagyó szülői értekezletek támogatásával.

2017

A szakszolgálat 11 tagintézményének minden érdeklődő szakembere (összesen 46 fő) megismerkedhetett ezen eszközökkel és a hozzájuk kapcsolódó módszertannal belső tudásmegosztás és belső továbbképzés formájában.

15 fő a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) által is elismert, 6 CCU kreditet jelentő 1 napos képzés keretében sajátította el az eszközök használatát.

2017 őszén 18 szakszolgálatban dolgozó segítő továbbképzése történt a fotoerápiás eszközök mélyebb szintű használatára és a Faces kártyacsomag alkalmazására. (Ez már az eredeti eszközkészlet újabb eleme!)

A szakszolgálaton belül megtörtént a szükséges eszközkészletek beszerzése.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a fiatalabb korosztálynak, ill. eltérő tagozaton tanuló gyerekek számára hozzájuk közelebb álló eszközkészletet érdemes választanunk a hatékonyság érdekében. Erre lett egy lehetséges alternatíva az OH-kártyakészlet néhány csomagja. OH-kártya facilitátori képzésen vett részt egymástól teljesen függetlenül több munkatársunk. Ez is mutatja a szakmai igényességet ami jellemző a szakembereinkre Didaktikailag különbözik a két eszközkészlet egymástól, de remekül adaptálható így már a különböző korosztályok igényeihez igazítva az a módszer, amit kidolgoztunk, amely a fenti eszközöket alternatívan használja.

Havi rendszerességű műhelymunka és esetfeldolgozás keretében: az egész megyére kiterjedően bevontuk a szakszolgálatban dolgozó és csatlakozni kívánó szakembereket. A szakmai szerepek hiteles képviselete érdekében ekkor fogalmaztuk meg azt, hogy a továbbiakban együtt dolgozunk, tervezünk, gondolkodunk. A módszer lelkes híve pszichológusként, család és párterapeutaként, a családterápiás egyesület tagjaként. Csermelyné Gáspár Tímea, aki szakmaiságát ezen a területen kreatívan képviseli.

A Debreceni Tankerület érdeklődő iskolapszichológusai havi rendszerességgel, műhely formájában ismerkedhettek a módszerrel. Említésre méltó, hogy iskolapszichológusok koordinátora egyike azoknak a szakembereknek, akik korábban megszerezték a facilitátori jogosultságot.

2017.04.05.-n a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében vehette át a HBM Pedagógiai Szakszolgálat az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére jogosító oklevelet a Balmazújvárosi Tagintézménye számára.

Ettől az évtől a kollégák saját gyakorlatikban használták a módszert ill. az eszközöket, tehát hatványozódott azon szülők és gyermekek száma, akik ezen a módon kapcsolódhattak önmaguk belső megoldásaihoz a szakembereink által.

2018

Az őszi és tavaszi Pedagógiai Napok keretében tartunk tematikus interaktív bemutatókat.

Felkérést kaptunk pedagógusok felkészítésére e módszerrel a lemorzsolódás csökkentése témakörben.

Rendhagyó tudásmegosztást és interaktív nevelési értekezleteket tartottunk az eszköz, ill. módszer alkalmazásával a tehetséggondozás, az esélyteremtés, a bölcsőde-óvoda átmenet támogatása témakörében, illetve az egészségügy és a támogató szolgálatok témakörben.

2019.

Ebben az évben rendhagyó szülőcsoportot indítottunk, mely kapcsolódik az eredetileg „Jobb veled a világ” civil kezdeményezéshez, mely azóta országosan elfogadott az iskolák által alternatív módon választható programmá vált.

IV. Különleges Bánásmód nemzetközi konferencián szerepelt a jó gyakorlatunk.

 • A módszer alkalmazása gyermekek és szülők számára, családi nevelés támogatása, intézményi nevelés támogatása (részletezve)

A gyermekekkel foglalkozó szakemberek tényekkel tudják alátámasztani, hogy a jelenlegi társadalmi gazdasági viszonyok között, már az eddig használt nevelési módszerek egy része alkalmatlanná vált. A modern szemlélet az élménypedagógiát részesíti előnyben. A gyerekek új generációja másképp alkalmazkodik a világhoz. Az okok boncolgatása helyett alternatívák nyújtása fontos.

A kommunikáció a szülők és a gyermekek között nem minden esetben hatékony. Ennek egyik oka, hogy elbeszélünk egymás mellett. Az egyik fél azt képzeli, hogy „már megbeszéltük”, míg a másik tudatáig sem jutott el a téma lényege. Ahhoz, hogy mindkét fél eljusson a másik elfogadásáig és később addig, hogy közös konszenzusra jussanak, először az értő figyelem szintjét kellene elsajátítani. Ez nem megy verbális utasításra! Gyakorlás szükséges hozzá. A módszer teret ad erre.

A családi nevelés attól tekinthető családinak, hogy több szereplős. Ideális esetben apa, anya, gyerekek. Tágabb szinten pedig a nagyszülők és akár rokonok is ide tartozhatnak. Amikor a családi rendszerbe támogató elemként visszük a módszert, akkor a kommunikáció minősége, tartalmi mélysége előnyösen változik. a problémák megoldása asszertívebb módon megközelíthető.

Amennyiben intézményi nevelt gyermekek területét vizsgáljuk, akkor a nevelő és a gyermek közötti kapcsolat mélységét bizalmasságát emelném ki, hiszen náluk elsődlegesen ez lehet a neuralgikus pont. A bizalom, biztonságérzet kialakításának alapja a nyíltság, és egymásra figyelés képessége.

 1. A „jó gyakorlat” alkalmazási területe (kompetenciaterület):
 • Személyiségfejlesztés
 • Értékrend kialakítása,
 • Kognitív képességek,
 • Anyanyelvi kompetencia,
 • Szociális kompetencia,
 • Érzelmi nevelés
 1. Alkalmazási területek korosztály szerint, intézménytípus szerint (óvodától középiskoláig részletezve)

Óvodákban alkalmazható kártyakészlet alkalmazása, ill. a módszertana alkalmazkodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A korosztálynak megfelelő mesevilág, a mimetikus játékok, OH-kártyák bizonyos készletei, ill. egyéb kártyakészletek szerepelnek az eszközkészletben.

Iskolásoknál a korosztálynak és értelmi képességeknek, valamint a csoportlétszámnak megfelelő eszközrendszert alkalmazunk. A tematika az ÉQ fejlesztését támogatja.

Középiskolás korosztálynál már a felnőttekhez hasonló eszközkészlettel és olyan „nehéz” témák feldolgozására vállalkozunk, ami nekik kihívás.

Szülőknél a gyermeknevelési téma mellett, a családi rendszer egészséges működtetésére vonatkozó témák feldolgozását javasoljuk. Eszközt mutatunk a családi kommunikáció támogatására.

A program/programelem tartalmának összefoglalása:

A bemutatás:

 • Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai?
 • Olyan eszköz és módszerkészlet nyújtása a szülők, a családok számára amely az érzelmi intelligencia minél magasabb szintű működtetését szolgálja. Ezáltal támogatja a családi harmónia, biztonságérzet, intimitás, elfogadás, önbizalom, önazonosság, identitás erősödését.
 • A gyermekintézményekben szolgálja az áttérést a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására, ennek eszközrendszere: saját élmény, imagináció, szerepjáték, képolvasás, ….meséken, OH kártyákon, Points of you kártyákon keresztül.
 • Szolgálja a gyermekek, szülők egyenlő hozzáférését a minőségi neveléshez, oktatáshoz, továbbá a sikeres együttnevelést.

Az eltérő fejlődési ütemű, sajátos nevelési igényű, ill. bármilyen szempontból MÁS gyermekek, ill.személyek elfogadása, beilleszkedése a mikro, ill. a makro környezetbe akkor lehetséges, ha megjelenik a kölcsönös tolerancia. A módszer lényege az elfogadás saját élményű megtapasztalása, megtapasztaltatása. Alkalmas lehet az integrációs szemlélet beépítésére adott esetben.

 •  Önálló gondolkodású, empatikusabb, szélesebb látókörű, befogadóbb gazdagabb szókinccsel és képzeletvilággal rendelkező, határozott ítélőképességgel rendelkező, ugyanakkor szélesebb látókörű, befogadóbb szemléletű személyiséget alakít.

Erre példa, hogy több alkalommal prekoncepcióval jöttek gyerekek ill. szülők hozzám adott témával kapcsolatban a módszer alkalmazása után fogalmazták meg a nélkül, hogy bárki autoriter módon beavatkozott volna a működésükbe, hogy valóban erre nem gondoltak van más megoldás, ami számukra eredményesebb. A belátás képessége gyakorlatok segítségével fejlődik.

 • Újszerű, egyedi a jó gyakorlat, mert átfordíthatja a figyelmet a média szennyezettségtől, az emberi kapcsolatok közvetlen „face to face” megélésére.
 1. A program referencia háttere, amely igazolja eredményességét

Itt példát hozhatunk arra, hogy egy-egy folyamat kapcsán hogyan változott meg a családi működés. Az addig negált kommunikáció az előző férjjel a gyermek apjával hogyan rendeződött. Az adott gyermek magatartási problémája hogyan oldódott. Kapcsolatrendszerek az elvált szülő új családjával hogyan rendeződött. A családszerkezet azóta működőképes. A folyamat e módszer nélkül is rendeződhetett volna, de a gyakorlati tapasztalat alapján elmondható hogy az eszköz problémamegoldás tekintetében időnyereségesebb más bevált eszközöknél. Minden esetben a szakember kompetenciája megállapítani és működtetni az éppen legalkalmasabb egyéb speciális szempontokat is figyelembe vevő módszert!

 1. A „jó gyakorlat” egyedi humán-erőforrás igénye az átvevő intézmény szempontjából

Az adott intézmény szakembergárdája saját kompetenciahatárain belül alkalmazhatja az eszköz és módszer technikáit. Fontos, hogy a módszertani képzés mellett egy szakmai visszacsatolás mentorálás is működjön.

Az érdeklődő szülők számára javasolt a nevelési évbe ágyazottan havi egyszeri alkalom, mely az eszköz használatára intézményes keretek között nem jogosít!

 1. A „jó gyakorlat” egyedi eszközigénye

OH kártyák,

Point’s of you kártyák,

MódSzertár jegyzet, melyet a program segédanyagaként állítottunk össze

A szakszolgálati ellátás interdiszciplináris teamekben működik, szoros együttműködésben a kapcsolódó oktatási intézmények pedagógusaival, illetve ágazatközi együttműködés keretében a szociális és egészségügyi ellátórendszer szakembereivel. Jó gyakorlatunk kidolgozásakor integrált szolgáltatói modellben gondolkodva, megoldásközpontú, a gyermekeket és családjaikat fókuszba helyező tapasztalatainkra építettünk.

A pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátásait elsősorban a különleges nevelési szükségletű gyermekek – szüleik – pedagógusaik veszik igénybe.

A módszer a mentális egészség kialakításához, megtartásához és fejlesztéséhez szükséges valamennyi területet és kompetenciáit fejleszti.

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a fototerápiás módszert szervezeti szinten országos tekintetben egyedülálló módon – innovatív jelleggel – bevezette a pedagógiai gyakorlatába több szakszolgálati feladat területén is.

A pedagógiai szakszolgálat szinte valamennyi feladatellátásában alkalmazható: tapasztalat van már a nevelési tanácsadás, a tehetséggondozás, az iskolapszichológia, a pályaválasztási tanácsadás, a korai fejlesztés területein.

A szakszolgálatban dolgozó szakemberek munkájuk során általános iskola harmadik-negyedik osztálytól felnőttkorig bármely életkorban tudják alkalmazni ezt az eszközt szakmai kompetencia határaikon belül.

A fototerápiás eszköz rövid bemutatása

A tevékenységeink folyamatában egy különleges, újfajta lehetőséget vállaltunk fel a fototerápiás eszközök szakszolgálaton belüli alkalmazásával. A világviszonylatban már ismert és alkalmazott technika a pedagógiai gyakorlatban még újnak számít, bővíti az élménypedagógia módszereit és a pedagógiai folyamatokat segítő intervenciók eszközét.

A bemutatott gyakorlat a módszertani kultúrát tudja bővíteni, mely kreatívan felhasználható bármely oktatási folyamatban, illetve szervezetfejlesztés során, melyet a saját szakmai ismereteikhez és képesítéseikhez, valamint a szakmai személyiségükhöz és önismeretükhöz igazítva alkalmazhatnak a szakemberek.

„A „Point’s of You” kifejezés jelentése: a Te nézőpontod (Shani, Golan, 2007). A Points of You® fototerápiára épülő önismeretet és problémamegoldást inspiráló eszköztár, valójában ez coach eszköz, ill. módszer (Shani, Golan, 2007, idézi: Csermelyné, 2020).

A coaching szemlélet és a fototerápiás eszközök remekül alkalmazhatóak a gyermekekkel kezdeményezett folyamatokban, szülői tanácsadásokban, pedagógus konzultációkban, team megbeszélésekben, a munkahelyi csapatépítésben és használható családi környezetben is.

A fototerápiás eszközök sok-sok profi fotós által készített fényképek közül speciális szempontok szerinti kiválasztás során készültek.

Használatuk során képekkel, szavakkal, történetekkel, kérdésekkel játszunk. Ez a játék szinte végtelen számú lehetőséget kínál, kreatívan alkalmazható az élet bármely területén. Az ezekkel végigvezetett segítő folyamatok a szabad asszociációra épülnek.

Az általam bemutatott módszer segíti a tiszta kommunikációt és lehetővé teszi az önmagunkkal és másokkal való valódi találkozást. Segíti, hogy kiszálljunk a mindennapok körforgásából és érezzünk-gondolkodjunk, kérdéseket tegyünk fel az adott témával kapcsolatban és befelé figyeljünk, önmagunkra. Nézőpontváltással segíti a tudatosságot és cselekvésre ösztönöz (Shani, Golan, 2007).

A személyes nézőpontunkra világít rá az adott képhez és szóhoz kapcsolt szabad asszociáció révén, új megvilágításba helyezve segíti az új felismeréseket, rávilágít a probléma mélyére és lehetőséget ad új válaszok és célok megfogalmazására, új konstruktumok létrehozására.  A módszer sajátossága, hogy a kártyákon keresztül történik a résztvevő számára önmaga aktív megismerése, hiszen saját értelmezési folyamatain át történik az önmagáról való tudásalkotás megvalósulása, az önmagáról való már meglévő tudás átalakítása. A témája feldolgozása közben a kártyák segítségével a résztvevő coachee egy új tudást hoz létre az elakadására vonatkozóan, másképp kezd gondolkozni róla.

A változás mindig a résztvevőben kezdődik, aki a környezetet úgy változtathatja meg a legkönnyebben, ha ő maga változik. Az új szemléletmód érzékelése önmagában és másokban az új lehetőségek azonnali felfedezéséhez vezethet, új konstrukciókat hoz létre.

A módszer folyamata a korábbiaktól eltérő konstruktív gondolkodásmód által különleges önismeretet és szakmai tudást ad, nagyszerű kreatív segítségnyújtás lehet önmagának és másoknak, otthon családi és baráti körben vagy munkakörnyezetben, egyéni vagy csoportos tanácsadáshoz, fejlesztő tréningekhez, tematikus workshopokhoz, csapatépítéshez egyaránt. Kreatívan segíti a kommunikációt, támogatja a kooperációt, a segítő folyamat mélységétől függően akár mély önfeltárás eszköze is lehet. Beépíthető a segítő folyamatokba: konzultációba, tanácsadásba, terápiába, coaching folyamatba, így a pedagógiai és pszichológiai fejlesztés és tanácsadás területén is alkalmazható.

Az elfojtott tudattartalmaink, emlékeink igen nagy hatással vannak viselkedésünkre, motivációinkra, érzelmi szükségleteinkre, melyek szabad asszociáció által felszínre hozhatók. A szabad asszociáció révén felszínre hozott gondolatok és érzések verbalizálása és értelmezése fontos eleme az összefüggések feltárásának, a lelki egyensúlynak, az önmegismerésnek.

A kártyákon inspiráló és provokatív fotók vannak, melyek egy-egy témán keresztül segítik a tudatos és tudattalan tartalmak és érzelmek összekapcsolását teljesebb képet adva önmagunkról, a problémáról és a megoldásról egyaránt. Bármely életterületen alkalmazható.

Az asszociációk mentén célzott kérdésekkel, történetekkel, további képekkel tudjuk mélyíteni a felismeréseket.

A képek, a szavak, a facilitátor kérdései segítik az imaginációt, az önreflexiót, az érzések verbalizálását és a kreatív problémamegoldást.

A módszer alap attitűdje: mindenki önmagát ismeri a legjobban, így saját maga tudja megtalálni a legjobb megoldásokat önmaga számára.

Hogyan működik?

A kártyák projektív felületként működnek.

A képek és szavak egyidejűleg aktiválják az érzelmeket irányító jobb és a logikusan gondolkodó bal agyféltekét, – így a szándékos, rövid idejű zavarkeltés a két agyfélteke között megfelelő munkával létrehozza a merev mintáktól való megszabadulást, a sémákból való kilépést –, létrejön a másodfokú változás vagyis a perspektíva tágítása.

Ilyenkor válik lehetővé az új nézőpontok meglátása, villan fel az új felismerés és jelenik meg az „aha-élmény”. Már önmagában az új szemléletmód felfedezése az új lehetőségek azonnali felismeréséhez vezethet! A megoldásra fókuszálás után a változás konkrét lépéseit cselekvési tervben rögzíthetjük.

A képek és a szavak együttes alkalmazása egészen új kommunikációs módot hoz létre, olyan érzések és gondolatok felismeréséhez és megfogalmazásához vezet, melyek egyébként nem történnének meg.  A fotók az adott témával kapcsolatos emlékeinket és mély élményeinket is előhívják, hozzáférhetővé teszik rendkívül rövid idő alatt.

A képek és szavak speciális kapcsolatot hoznak létre a témákkal, megindítják a konstruktív, szárnyaló gondolkodást, melyet célirányos kérdésekkel és történetekkel tovább mélyíthetünk.

Saját módszertanunkkal kiegészítve pedagógiai és pszichológiai terápiák fontos része lehet, felgyorsítva és hatékonyabbá téve a változás folyamatát. Az alkalmazott technikákkal a megoldásra fókuszálunk, a jelen megoldandó feladataira és a jövőben megvalósuló megoldásokra koncentrálunk.

A szakmai kompetenciák mentén a segítő folyamatokat rendkívüli módon felgyorsítja, gyorsan vezet felismerésekhez és megértésekhez vagyis jelentősen rövidebb idő alatt következik be a minőségi változás.

A különböző nézőpontok személyes fejlődésünk kívánatos részei, hiszen megmutatják egy-egy helyzet sokféle szemszögű látásmódját vagyis a különböző gondolkodási-értelmezési kereteket. Már ez önmagában is segíthet a problémamegoldásban: a résztvevő felfedezhet új meglátásokat! Majd megfogalmazhatja – vagyis tudatosíthatja -, mit lehet tenni – vagyis cselekvésre késztetheti önmagát!

A pedagógiai és pszichológiai tanácsadás és fejlesztés területén alkalmazzuk egyéni, páros és csoportos formában egyaránt. Használjuk önmagunk fejlesztéséhez, gyermekekkel, szülőkkel való folyamatokban.

A jó gyakorlat kreatívan alkalmazható az általános oktatás-nevelés és a különleges bánásmódot igénylő oktatási és segítői folyamatokban egyaránt. Alkalmazható az iskolában és otthon, családi környezetben egyaránt.

A gyermek – szülő – pedagógus – segítő bármely relációjában: gyermek-gyermek, gyermek-szülő, szülő-pedagógus, gyermek–pedagógus, pedagógus-pedagógus, segítő–pedagógus viszonylataiban katalizálja a pedagógiai és terápiás folyamatokat.

A felhasználás módja nyilvánvalóan illesztendő a célcsoport mentális és emocionális nívójához, a feldolgozandó témához.

A feldolgozandó téma tervezett érzelmi és kognitív hozzáférésén túl az alábbi hatások várhatóak:

 • Nyugodt, belsőséges, teljes elfogadáson alapuló érzelmi biztonságot nyújtó légkör megvalósulása a folyamatok során, ahol a résztvevők szabadon dönthetik el, hogy melyik folyamatban és milyen mértékben vesznek részt. Feltöltekezés az együtt töltött minőségi időben.
 • A módszer sajátossága a megengedés, nincsenek jó és rossz válaszok, nincsen megfelelés, így elfogadásra motivál, növeli a belső késztetést, aktivitásra ösztönöz, indirekt és személyes megoldásokat generál. Minden résztvevő dolgozik a saját folyamatával, még akkor is, ha ennek nincsenek külső jelei, esetleg nem vesz részt a verbális megosztásban, a belső munka mindenképpen megtörténik.
 • Változatos élmény és tapasztalatszerzési lehetőség, mely az ön- és társismeretet jelentősen fejleszti. Segíti az emocionális egyensúly megtalálását és támogatja annak megtartását. Fejleszti az asszertív kommunikációt, kialakításának és gyakorlásának terepe.
 • Az érzelmi intelligencia fejlődése, mely igen pozitívan befolyásolja az én-fejlődést, az önismeretet, a kommunikációs csatornákat, ezen keresztül az interperszonális viszonyokat, és a közösségi kapcsolatokat. Az érzelmek beazonosítása, kifejezése, megélése és verbalizálása vezet más emberek érzelmeinek pontosabb felismeréséhez is.
 • Az asszociatív gondolkodás és a kreativitás fejlődése, mely az oktatási folyamatok eredményességére erősen pozitív hatású.
 • Interaktív tanulási módszerek megismerése és fejlesztése.

A gyermekekkel és a felnőttekkel való segítő folyamatokban egyaránt alkalmazható jó gyakorlatunk.

A segítő szakemberek körében műhelymunka, esetmegbeszélés, szupervíziós tevékenység, team-munka, projekt munka, szervezetfejlesztés, mentálhigienes folyamatok támogatása során, burnout megelőzésére használható, melyekről szintén pozitív visszajelzésekkel rendelkezünk.

A segítő-kliens kapcsolatban az alkalmazó szakember szakmai kompetenciáinak megfelelően a terápiás és a tanácsadási folyamatok támogatására, hatékonyságuk növelésére alkalmazható a gyermekekkel és a szüleikkel, illetve pedagógusaikkal is.

A módszer egy eszköz, mely mindannyiunk kezében a szakmai képzettség ill. a személyiség fejlettsége alapján működőképes. A pedagógus a pedagógiai repertoárját egészítheti ki ezzel, a kooperatív tanulás-tanítás eszközeként alkalmazhatja a módszert, míg a pszichológus a pszichológiai ismeretei támogatására, terápiák és coaching pszichológiai eszközeként.

Emellett a kommunikációt támogató segédeszközként is funkcionál. Ebből következően alkalmas szülő, ill. pedagógus konzultációra is, valamint tehetségfejlesztő és attitűdformáló csoportok támogatására. Mindezeket gyakorlati tapasztalásaink alapján fogalmaztuk meg.

A bemutatott jó gyakorlathoz részletes módszertani segédanyag és módszertani leírás is készült, kidolgozott folyamatleírásokkal és ajánlott irodalomjegyzékkel együtt.

Irodalomjegyzék:

 1. Kelló Éva (szerk.)(2014). Coaching alapok és irányzatok, Akadémiai Kiadó, Budapest
 2. Shani, E.; Golan, Y., (2007). Points of YouTM Creative Tools for Training &Development: Train the Trainer. Points of You Ltd., Israel.
 3. Shani, E.; Yaron, G. (2007). Points of YouTM The coaching Game. Points of You Ltd., Israel. (Magyar nyelvű fordítás, 2016)
 4. Csermelyné G. T. (2020). A fototerápiás eszközök kreatív alkalmazása az oktatásban. Különleges Bánásmód – Interdiszciplináris folyóirat, 6(2). 119-124. Elérés forrás: https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/7278
 5. Weisner E. (2014): Szupervízió megközelítésű, reflektív coaching. in: Kelló Éva (szerk.)(2014). Coaching alapok és irányzatok, 301-322. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 6. Mi a team coaching? Magyar Coaching-Pszichológiai Egyesület honlapja http://coachingpszichologia.hu/HU/mi_a_coaching#5 (Letöltés dátuma: 2021.04.21.14.20)