Menü Bezárás

Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás egy gyűjtőfogalom: a kognitív fejlesztések és vizsgálatok mellett a pszichológiai ellátást is magában foglalja alapfeladatként. Összetett, sok tényezőből álló ellátási formát takar, azaz komplex mentálhigiénés tevékenység.  Keretei között pszichológus és gyógypedagógus szakemberekeink team munkában végeznek diagnosztikus, konzultációs és terápiás munkát, melynek révén sokrétűen segítik a járásunkban élő gyermekek, fiatalok és családok harmonikus fejlődését és lelki egészségét.

Ebbe az alapfeladatba tartozik tehát:

  • a gyermekek és családjaik pszichés és pedagógiai támogatása; terápiája
  • a gyermekek, családok gyógypedagógiai megsegítése, fejlesztése; tanácsadás
  • gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálatok lebonyolítása

Mivel ez egy összetett tevékenység, amely jellegében egyaránt kapcsolódik az oktatási, az egészségügyi és a szociális ellátás területéhez, szükség esetén koordinálunk is a három ágazat között. 

A nevelési tanácsadás pszichológiai ellátásairól az oldal alján olvashatnak; a következőkben a nevelési tanácsadás gyógy- és fejlesztőpedagógiai ágát mutatjuk be.

GYÓGYPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEINK részletes bemutatása:

  1. A tanköteles korú gyermekek preventív szűrése:

A szakszolgálat alapfeladatai közt fontos szerepe van a fejlesztésre szoruló gyermekek ellátása. Ez a munka a nevelési tanácsadásban az óvodai preventív szűréssel veszi kezdetét. Ennek során, a szülő írásos beleegyezését követően, minden tanköteles korú óvodás gyermek szűrését elvégezzük. Ez a vizsgálat a gyermekek tanuláshoz szükséges készségeit és képességeit méri fel: az észlelés területeit, a mozgásuk fejlettségét, figyelmüket, emlékezetüket számolási- és beszédkészségüket térképezzük fel, ezáltal megismerjük egyéni fejlődési szintjeiket. Ezekre alapozva tudjuk meghatározni, melyek a gyermek erős oldalai, és melyek azok, amikben még fejlődnie kell, hogy sikeres legyen az iskolakezdés idejére. A szűrés hozzásegít az egyéni fejlesztési tervek, lépések elkészítéséhez is.

Az eredményt egyéni, személyes konzultációs időpontokon beszéljük meg a szülőkkel, amikor a szükséges fejlesztéseket is megajánljuk. A szülő- és pedagóguskonzultációk hozzásegítenek a gyermek problémáinak jobb megértéséhez, az esetleges előítéletek leküzdéséhez is.

A preventív szűrések tehát májusban történnek, a kiszűrt gyermekek számára a fejlesztés pedig az azt követő tanév szeptemberében kezdődik. Ennek folyamán a tanuláshoz szükséges funkciókat erősítjük a gyermekeknél, spontán és örömteli tevékenységekbe (mozgásba, játékba) ágyazva. A fejlesztés menetét a normál fejlődés szakaszaira alapozzuk, figyelembe vesszük annak sorrendiségét. A fejlődési fázisokat ismételve egyes funkciókat meg tudunk erősíteni, szükség szerint újratanítani, korrigálva ezzel a rosszul rögzült képességeket.  A fejlesztés alatt végig alapozunk a gyermek már meglévő erősségeire.

A pedagógusok és a szülők kérésére, a súlyosabb fejlődésbeli elmaradást mutató, speciális foglalkoztatást igénylő gyermekeket is megvizsgáljuk és szükség esetén a saját intézményükben, vagy szakszolgálatunk épületeiben látjuk el egyéni vagy kiscsoportos keretek között.

  • Fejlesztéseink, gyógypedagógiai terápiáink részleteinek bemutatása:

Komplex képességfejlesztés:

Az olvasás, írás, számolás elsajátításához, szükséges részképességeket fejlesztjük azoknál a gyermekeknél, akiknél valamilyen veszélyt jelző tünet, vagy elakadás látható. Figyelmeztető tünet lehet az alábbi területeken mutatkozó elmaradás:

– Vizuális észlelés és emlékezet

– Auditív észlelés és emlékezet

– Térben, síkban való tájékozódás

– Saját testén való tájékozódás

– Figyelem-koncentráció

– Nagy és finommozgásban elmaradás

Diszlexia, diszkalkulia prevenció:

Azon óvodás korú gyermekek számára, akiknél – a szűrés, állapotmegismerés alapján – az olvasás-írási zavar veszélyeztetettsége feltételezhető, a fejlesztő foglalkozások során kiemelt figyelmet fordítunk a beszéd, hallási észlelés, téri és síkbeli tájékozódás és a ritmuskészség fejlesztésére.

Grafomotoros fejlesztés:

A fejlesztésre hozzánk járó óvodások és kisiskolások számára olyan foglalkozásokat építünk be a fejlesztés folyamatába, amely során a kézügyességet, szem-kéz koordinációt javítjuk. Célunk ezzel, hogy az írásmozgásokat megalapozzuk, például olyan gyermekeknél, akik nem szívesen rajzolnak, kerülik a ceruza, olló, és egyéb eszközök használatát.

Mozgásterápiák, fejlesztések:

Az eltérő, vagy megkésett mozgásfejlődés gyakran az idegrendszer éretlenségét jelzi, amely a későbbi tanulásnak komoly gátját jelentheti. Részletes állapotfelmérés után kezdjük el a gyermekek személyre szabott egyéni vagy kiscsoportos mozgásfejlesztését, amelyben a szenzomotoros funkciók érését elősegítő, mozgáskoordinációt megalapozó és erősítő gyakorlatok szerepelnek.

Szakszolgálatunknál Alapozó terápiát, Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiát (DSZIT), TSMT-t és Delacato terápiát biztosítunk a gyermekek számára.

Intézményünkben gyógypedagógiai-fejlesztőpedagógiai munkacsoport működik, melynek vezetője Rőth Erika gyógypedagógus.

A bejelentkezés menete:

A nevelési tanácsadás keretében nyújtott ellátásokra a bejelentkezés személyesen, telefonon vagy emailben is lehetséges, a honlapunkon feltüntetett elérhetőségeinken. Szakembereink a hajdúszoboszlói járásba tartozó települések gyermekeinek ellátását végzik, részben a nevelési-oktatási intézményekben; részben ügyviteli helyünkön (Hajdúszoboszló) és telephelyünkön (Nádudvar).

Munkatársaink:

Hajdúszoboszlón:
Rőth Erikagyógypedagógus, munkacsoport vezető
Karászi-Bencsik Marianngyógypedagógus
Oláh Lászlónégyógypedagógus
Peles-Nagy Mariannagyógypedagógus
Rákóczi-Rétyi Szilviagyógypedagógus
Csendesné Palczert Csilla Beátagyógypedagógus

Nádudvaron:
Garainé Tóth Évagyógypedagógus
Oláh Lászlónégyógypedagógus
Őzné Czakó Évafejlesztőpedagógus

Ebesen:
Miléné Galajda Erika Erzsébetgyógypedagógus

Hajdúszováton:
Miléné Galajda Erika Erzsébetgyógypedagógus

Nagyhegyesen:
Rőth Erikagyógypedagógus

NEVELÉSI TANÁCSADÁS másik ága:

A PSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS:

A gyermek létét születése pillanatától kezdve az egészséges élettel együtt járó konfliktusok, krízisek kísérik. Ennek a normatív folyamatnak az eredményeként formálódik az emberi személyiség.

De mit tegyünk, amikor gondokat tapasztalunk a mindennapokban gyermekünk nevelésével, fejlődésével kapcsolatban?

Az ilyen helyzetekben kezdetben azt is nehéz megítélni, hogy átmeneti nehézségről van szó, vagy valóban jogos-e az aggodalom? Vajon csak egy kis türelemre, odafigyelésre van szükség; vagy ennél széleskörűbb változtatások hozhatják meg a helyzet megoldását?

Szakembereink a kezdeti dilemmák átbeszélésétől kezdve kísérik végig a szülőket, családokat, hogy átsegítség őket ezeken a nehéz helyzeteken.

Gyakori problémák, amikben segíthetünk:

∙ étkezési, alvási problémák a gyermeknél

∙ bepisilés, bekakilás

∙ kapcsolatteremtési nehézségek

∙ önértékelési zavar, önbizalomhiány

∙ szorongás

∙ testvérféltékenység

∙ gátlásosság, indulatkitörések, tartós hangulati változás

∙ trauma és gyász feldolgozása

∙ figyelmi, koncentrációs gondok, iskolai alulteljesítés

∙ pszichoszomatikus tünetek: hasfájás, fejfájás

∙ iskolaérettség kérdései

∙ nevelési tanácsadás

Az ellátás menete:

Az ellátás kezdeti lépése a szülőkkel folytatott beszélgetés, melynek célja a hozott probléma, nehézség átbeszélése, a helyzet feltérképezése. A szülőkkel folytatott beszélgetés után a gyermek, fiatal személyiségének, érzelmi- értelmi állapotának megismerése következik. A pszichológiai állapotfelmérés elsősorban beszélgetést jelent, valamint a viselkedés megfigyelését (pl. játék során), rajzolást vagy feladatok megoldását, amelyek nagyon változatosak lehetnek a gyermek életókorának megfelelően (pl. mesélés képekről, kérdőív kitöltése, rejtvényszerű feladványok megoldása, személyiségtesztek, projektív eljárások, stb.)

Az állapotfelmérés szakaszának végén a pszichológus visszajelzést ad a szülőknek. Az állapotfelmérés tapasztalatai azt szolgálják, hogy meghatározzuk a megsegítés irányvonalát.

Előfordul, hogy néhány beszélgetés, konzultáció, pszichológiai tanácsadás már segít, hogy a család saját erőire támaszkodva megtalálja a megoldást. Máskor hosszabb együttműködésre, terápiára van szükség, amelynek során a pszichológus a gyermek, fiatal életkorának megfelelő játék és beszélgetés útján megpróbálja megérteni, hogy mi okozza a gyerek tüneteit és hozzásegíti a családot ahhoz, hogy megoldást találjanak. A terápiák során a gyermek érzelmi stabilitásának, alkalmazkodó- és teljesítőképességének növelésére, a szülő-gyermek kommunikáció és kötődés erősítésére törekszünk.

A pszichológus mindenkor titoktartási kötelezettség mellett dolgozik.

Az alkalmazott módszereink bemutatása:

Az esetek nagy számában a szülővel való konzultáció, a nevelési helyzetek átbeszélése, tanácsadás is elegendőnek mutatkozik a szülők támogatásához. Fontos, hogy bár tanácsadásnak hívjuk, ez mégsem azt jelenti, hogy konkrét útmutatást adunk. A tanácsadási folyamat lényege, hogy a legmegfelelőbb, egyéni megoldást maga az elakadt személy, család képes megtalálni. Mi a helyzet, az érzelmek és az elvárások tisztázásával a megoldás megtalálásáig vezető úton tudjuk a hozzánk fordulót kísérni.  

Terápia során egyéni- vagy csoportos játékban, beszélgetésben alakulnak át a korábbi beállítódások, érzések, viselkedések újszerűbbekké, melyek aztán a gyermek mindennapi életében megerősítést nyerhetnek, beválásuk esetén megszilárdulnak. Gyakran a környezet tagjai (pl. család) összefogása, együttgondolkodása vagy tevékenykedése (családi konzultáció) vezet eredményre. Ezekben a folyamatokban a szakember szerepe az, hogy serkentse, kísérje a változás alakulását, együttműködjön a létrehozásában.

A terápiás folyamat kezdeti szakasza általában 5-6 ülésszámot igényel, de összességében ennél hosszabb, gyakran az egész tanévet átívelő kapcsolattartásra is van mód. Egy-egy terápiás ülés időtartama 45 perc. Az ülésszámok közötti eltelt idő a probléma függvényében változik, az egyéni terápiák esetében hetente/kéthetente, a családkonzultációk esetében 2-3 hetente találkozunk.

Az iskolai nehézségek, alkalmazkodási problémák rendezésébe szükség szerint, a gyermeket tanító pedagógust is bevonjuk. A sokféle tünetegyüttes kezelése gyakran többféle típusú feladatvégzést és komplex módszerek alkalmazását igénylik, ezért a szakszolgálatban dolgozó pszichológus, pedagógus, logopédus kollégák gyakran együttműködnek (team-munka) a prevenciós és intervenciós munkában.

Serdülőterápia, tinédzserkonzultáció is elérhető intézményünkben, mivel a serdülőkori nehézségek komoly következményekkel is járhatnak. A problémás serdülő nehezen ad betekintést a lelkivilágába, így gyakran észrevétlenül marad, mekkora nehézségekkel küzd. Máskor bűntudatot vagy félelmet kelthet a szülőkben kamasz gyermekük viselkedése, és olyan is előfordul, hogy az elbagatellizálás jelenségét tapasztaljuk (’majd csak kinövi a gyerek!’). A serdülők megsegítése speciális, 4 alkalmas serdülő konzultáció keretében történik intézményünkben.  Sokszor elegendőnek bizonyul ez a néhány alkalom az elakadások rendezésére, a leválás és az önhatékonyság-érzés fokozására. Előfordulhat az is, hogy ez egy hosszabb terápia bevezető szakaszává válik.

Krízisinztervencióban jártas kollégáink egy feszült érzelmekkel teli, terhelt állapot, azaz a krízis esetén támogatják a hozzánk fordulókat. Ilyen állapot lehet egy családi veszteség, haláleset, válás, fenyegető és váratlan fordulat az élet során. Ezekben az esetekben a kliensekkel az első időszakban – szükség szerint –  hetente többször is találkozhatnak pszichológusaink, majd a találkozások gyakorisága hétről hétre egyre csökken, míg a kliens visszanyeri lelki egyensúlyát. A krízis átélése önmagában nem betegség, de okozhat lelki megbetegedést, ha nem figyelünk rá eléggé.

Igyekszünk a gyermeket nevelő szülők számára fórumot biztosítani a nevelési kérdéseikkel kapcsolatos beszélgetéseknek, tapasztalatcserének. Ennek két formája van: a Szülők Szerdája elnevezésű szülőtréning-csoport, valamint a korai fejlesztés alapfeladatban ellátott gyermekek szüleinek szervezett SzülőKlub. Mindkét esetben fontos célkitűzésünk a pszichoedukációs szemlélet mellett a sorstárs-közösség élmény megtapasztalása, az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása és a szülőkkel fenntartott kapcsolatunk aktívvá, élővé tétele.

Hogyan és hol lehet igénybe venni a pszichológiai ellátást?

Illetékességi területünk alapján a hajdúszoboszlói, nádudvari, ebesi, nagyhegyesi és hajdúszováti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeket/fiatalokat; illetve a felsorolt települések állami fenntartású nevelési-oktatási intézményeibe tartozókat tudjuk fogadni. Bejelentkezni telefonon vagy személyesen lehetséges, a honlapon megadott elérhetőségeinken. Kollégáink közösen egyeztetett időpontban fogadják a klienseiket. Igyekszünk a várakozási időt minél rövidebbre csökkenteni.

Szülőknek szóló tematikus programjainkról honlapunkon és facebook oldalunkon is tájékoztatást adunk.

Intézményünkben pszichológiai munkacsoport működik, melynek vezetője Szmutkó Anett pszichológus.

Ki kezdeményezheti az ellátást?

Pszichológiai ellátás a szülő/törvényes képviselő vagy a fiatal saját kezdeményezésére kezdődhet, ez utóbbi esetben kizárólag szülői beleegyezés mellett.

Munkatársaink:

Hajdúszoboszlón:
Szmutkó Anettpszichológus, munkacsoport vezető
Bertliné Palczert Melinda Ivetttanácsadó szakpszichológus
Császiné Széles Éva Anetttanácsadó szakpszichológus
Szabó Tündetanácsadó szakpszichológus
Nagy-Pető Virág Ritapszichológus
Nádudvaron:
Bertliné Palczert Melinda Ivetttanácsadó szakpszichológus
Kovácsné Papp Líviaklinikai szakpszichológus
Vigh-Smidróczki Adriennklinikai szakpszichológus
Ebesen:
Kovácsné Papp Líviaklinikai szakpszichológus
Hajdúszováton:
Litkei Enikőtanácsadó szakpszichológus
Nagyhegyesen:
Szabó Tündetanácsadó szakpszichológus