Menü Bezárás

Fototerápia

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Jó gyakorlat:

Tükrök…tükröződések

a fototerápiás eszközök és a coaching alkalmazási lehetőségei a pedagógiai folyamatokban és a pedagógiai szakszolgálatban

Készítette:

Csermelyné Gáspár Tímea

témagazda

tanácsadó szakpszichológus, diplomás coach

Debrecen, 2021.09.30.

Megvalósító intézmény

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.) és Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balmazújvárosi Tagintézmény (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 8.)

Elérhetőség: Sári Péterné sari.peterne@hbmpsz.edu.hu

Jó gyakorlat kidolgozója: Csermelyné Gáspár Tímea csermelynegaspartimea@gmail.com

Az analógiára épülő figyelemfelhívó címen keresztül szeretném bemutatni, milyen sokféle nézőpontváltásra ad lehetőséget ez a látásmód: a kártyák és a szavak önmagunk tükrei; a pedagógus, a gyermek, a segítő mindannyian szintén tükrök; tükrei egymásnak, szüleiknek, származási családjuknak, a társadalomnak, a kultúrának s mindannyian tükröződnek a kártyákban és egymásban is. 

Minden pillanatban modellt nyújtunk a gondjainkra bízott gyermekek számára, a pedagógus hozzáállása pedig hatással van az egész osztályközösségre, sőt a szülő és a gyermek viszonyára is. A szakszolgálatban szakmai feladatunk a gyermekek támogatása mellett a szülők és a pedagógusok – köztük saját kollégáink – megsegítése is, hiszen ha ők elakadnak, ki segít „szárnyalni, repülni, át egy világon”? (Ahogyan Kowalsky meg a Vega énekli az Egy világon át című dalában.) Ennek érdekében hoztuk létre a Támogató Társas Tér belső csoportot.

A pedagógiai folyamatokba történő intervenciók, még ha látszólag pontszerűnek tűnnek is, sokszor, mint a prizma szétsugározzák hatásukat akár a szervezet valamennyi tagjára. Ez fokozottan tapasztalható rendszerszinten történő beavatkozás esetén. Az iskola, az osztály, a család, a pedagógiai szakszolgálat mind rendszerként működő egységek, melyeknek közös halmazaik is vannak, ezekben a tükröződések hatványozottan érvényesülnek.

Szervezeten belül a coaching folyamatok megvalósulhatnak külső és belső coach vezetésével egyaránt (Kelló, 2014).

Kelló Éva (2014) szerint belső coach programot akkor érdemes kialakítani, ha ennek fejlesztésére a szervezet megteremti a szükséges erőforrásokat, hogy a belső coach olyan hatékony legyen, mint a külső coachok. Az ehhez szükséges felsővezetői támogatást, képzési feltételeket és eszközöket a HBM PSZ Főigazgató Asszonya biztosította szervezetünk részére.

A belső coaching folyamatok bevezetését a szakszolgálatban két lépcsőben valósítottuk meg. Az első szakaszban a fototerápiás eszközöket vezettük be a feladatellátásba szervezeti szinten és az ehhez kapcsolódó műhelyfoglalkozások működtek, a második szakaszban a belső támogató csoport képzését szerveztük meg és kezdtük működtetni. A belső coaching előnyeinek maximalizálása és a hátrányainak csökkentése érdekében hoztuk létre és működtetjük a belső támogató csoportunkat.

Külső coachként van jelen a szakszolgálat szakembere, ha más intézményekkel jogviszonyban állókkal végzi e folyamatot. A szakszolgálati feladatban ez valósul meg a gyermekek és azok szülei, illetve más közintézmények szakemberei esetén.

A szakszolgálati ellátás interdiszciplináris teamekben működik, szoros együttműködésben a kapcsolódó oktatási intézmények pedagógusaival, illetve ágazatközi együttműködés keretében a szociális és egészségügyi ellátórendszer szakembereivel. Jó gyakorlatunk kidolgozásakor integrált szolgáltatói modellben gondolkodva, megoldásközpontú, a gyermekeket és családjaikat fókuszba helyező tapasztalatainkra építettünk.

A pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátásait elsősorban a különleges nevelési szükségletű gyermekek – szüleik – pedagógusaik veszik igénybe. Így főként az oktatási ágazatban dolgozó segítő szakemberek számára készült jó gyakorlatunk: leginkább a szakszolgálat ellátási folyamatainak segítésére, illetve az oktatás különböző ágazataiban dolgozó segítő foglalkozásúak részére. Ezen kívül a szociális és egészségügyi ágazat segítő foglalkozású szakemberei is felhasználhatják munkájuk során.

Így a szakszolgálatnál: pszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, logopédusok; e szakmákon kívül: az egyéb oktatási területeken dolgozó iskolapszichológusok, óvodapedagógusok, általános iskolai pedagógusok, középiskolai pedagógusok; a szociális ágazatban: családgondozók, gyámok, nevelőszülői tanácsadók, az egészségügyben: védőnők, orvosok alkalmazhatják.

A módszer a mentális egészség kialakításához, megtartásához és fejlesztéséhez szükséges valamennyi területet és kompetenciáit fejleszti, így a következő területeken alkalmazható:

 • kommunikáció támogatása
 • kooperativitás segítése
 • önismeret fejlesztése
 • önbizalom támogatása
 • önkifejezés erősítése
 • önmenedzselés képességének fejlesztése
 • társismeret fejlesztése
 • én hatékonyság fejlesztése
 • kreatív gondolkodás fejlesztése
 • konfliktuskezelés
 • értékek feltérképezése
 • válságkezelés
 • jövőkép kialakítása/pontosítása
 • beilleszkedés segítése
 • asszertivitás kialakítása és segítése, gyakorlás lehetősége
 • emocionális egyensúly megtalálása és támogatása
 • megküzdési stratégiák fejlesztése
 • empátia fejlesztése, fokozása
 • érzékenyítés
 • tolerancia fokozása
 • előítéletek oldása
 • érzelmi intelligencia felismerésének és kifejezésének fejlesztése
 • konkrét élethelyzeti elakadás
 • burnout megelőzése
 • megoldási lehetőségek kreatív feltárása
 • erőforrások kreatív feltérképezése
 • kreatív célkitűzések megfogalmazása
 • csoportkohézió erősítése
 • szakmai önismeret fejlesztése
 • szakmai személyiségkompetenciák fejlesztése
 • kreatív célkitűzések megfogalmazása
 • motiváció fokozása
 • döntési folyamatok támogatása
 • stressz feldolgozás segítése
 • esetmegbeszélése segítése
 • szupervíziós folyamat segítése
 • project-munka támogatás
 • műhelymunka támogatása
 • szervezetfejlesztés
 • vezetői készségek-képességek fejlesztése
 • mentálhigiéné segítése

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a fototerápiás módszert szervezeti szinten országos tekintetben egyedülálló módon – innovatív jelleggel – bevezette a pedagógiai gyakorlatába több szakszolgálati feladat területén is.

A pedagógiai szakszolgálat szinte valamennyi feladatellátásában alkalmazható: tapasztalat van már a nevelési tanácsadás, a tehetséggondozás, az iskolapszichológia, a pályaválasztási tanácsadás, a korai fejlesztés területein.

Korosztályok (célcsoportok): segítő szakemberek, akik bármely életkorú gyermekkel/gyermekekkel foglalkoznak.

A szakszolgálatban dolgozó szakemberek és a társintézmények munkatársai (iskolapszichológusok, gyógypedagógusok, általános- és középiskolai pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, óvodapedagógusok, szociális gondozók, mentálhigiénikusok, védőnők, pedagógiai munkát segítők) munkájuk során általános iskola harmadik-negyedik osztálytól felnőttkorig bármely életkorban tudják alkalmazni ezt az eszközt szakmai kompetencia határaikon belül.

A fototerápiás eszköz rövid bemutatása

A tevékenységeink folyamatában egy különleges, újfajta lehetőséget vállaltunk fel a fototerápiás eszközök szakszolgálaton belüli alkalmazásával. A világviszonylatban már ismert és alkalmazott technika a pedagógiai gyakorlatban még újnak számít, bővíti az élménypedagógia módszereit és a pedagógiai folyamatokat segítő intervenciók eszközét.

A bemutatott gyakorlat a módszertani kultúrát tudja bővíteni, mely kreatívan felhasználható bármely oktatási folyamatban, illetve szervezetfejlesztés során, melyet a saját szakmai ismereteikhez és képesítéseikhez, valamint a szakmai személyiségükhöz és önismeretükhöz igazítva alkalmazhatnak a szakemberek.

„A „Point’s of You” kifejezés jelentése: a Te nézőpontod (Shani, Golan, 2007). A Points of You® fototerápiára épülő önismeretet és problémamegoldást inspiráló eszköztár, valójában ez coach eszköz, ill. módszer (Shani, Golan, 2007, idézi: Csermelyné, 2020).

A coaching szemlélet és a fototerápiás eszközök remekül alkalmazhatóak a gyermekekkel kezdeményezett folyamatokban, szülői tanácsadásokban, pedagógus konzultációkban, team megbeszélésekben, a munkahelyi csapatépítésben és használható családi környezetben is.

A fototerápiás eszközök sok-sok profi fotós által készített fényképek közül speciális szempontok szerinti kiválasztás során készültek.

Használatuk során képekkel, szavakkal, történetekkel, kérdésekkel játszunk. Ez a játék szinte végtelen számú lehetőséget kínál, kreatívan alkalmazható az élet bármely területén. Az ezekkel végigvezetett segítő folyamatok a szabad asszociációra épülnek.

Az általam bemutatott módszer segíti a tiszta kommunikációt és lehetővé teszi az önmagunkkal és másokkal való valódi találkozást. Segíti, hogy kiszálljunk a mindennapok körforgásából és érezzünk-gondolkodjunk, kérdéseket tegyünk fel az adott témával kapcsolatban és befelé figyeljünk, önmagunkra. Nézőpontváltással segíti a tudatosságot és cselekvésre ösztönöz (Shani, Golan, 2007).

A személyes nézőpontunkra világít rá az adott képhez és szóhoz kapcsolt szabad asszociáció révén, új megvilágításba helyezve segíti az új felismeréseket, rávilágít a probléma mélyére és lehetőséget ad új válaszok és célok megfogalmazására, új konstruktumok létrehozására.  A módszer sajátossága, hogy a kártyákon keresztül történik a résztvevő számára önmaga aktív megismerése, hiszen saját értelmezési folyamatain át történik az önmagáról való tudásalkotás megvalósulása, az önmagáról való már meglévő tudás átalakítása. A témája feldolgozása közben a kártyák segítségével a résztvevő coachee egy új tudást hoz létre az elakadására vonatkozóan, másképp kezd gondolkozni róla.

A változás mindig a résztvevőben kezdődik, aki a környezetet úgy változtathatja meg a legkönnyebben, ha ő maga változik. Az új szemléletmód érzékelése önmagában és másokban az új lehetőségek azonnali felfedezéséhez vezethet, új konstrukciókat hoz létre.

A módszer folyamata a korábbiaktól eltérő konstruktív gondolkodásmód által különleges önismeretet és szakmai tudást ad, nagyszerű kreatív segítségnyújtás lehet önmagának és másoknak, otthon családi és baráti körben vagy munkakörnyezetben, egyéni vagy csoportos tanácsadáshoz, fejlesztő tréningekhez, tematikus workshopokhoz, csapatépítéshez egyaránt. Kreatívan segíti a kommunikációt, támogatja a kooperációt, a segítő folyamat mélységétől függően akár mély önfeltárás eszköze is lehet. Beépíthető a segítő folyamatokba: konzultációba, tanácsadásba, terápiába, coaching folyamatba, így a pedagógiai és pszichológiai fejlesztés és tanácsadás területén is alkalmazható.

Az elfojtott tudattartalmaink, emlékeink igen nagy hatással vannak viselkedésünkre, motivációinkra, érzelmi szükségleteinkre, melyek szabad asszociáció által felszínre hozhatók. A szabad asszociáció révén felszínre hozott gondolatok és érzések verbalizálása és értelmezése fontos eleme az összefüggések feltárásának, a lelki egyensúlynak, az önmegismerésnek.

A kártyákon inspiráló és provokatív fotók vannak, melyek egy-egy témán keresztül segítik a tudatos és tudattalan tartalmak és érzelmek összekapcsolását teljesebb képet adva önmagunkról, a problémáról és a megoldásról egyaránt. Bármely életterületen alkalmazható.

Az asszociációk mentén célzott kérdésekkel, történetekkel, további képekkel tudjuk mélyíteni a felismeréseket.

A képek, a szavak, a facilitátor kérdései segítik az imaginációt, az önreflexiót, az érzések verbalizálását és a kreatív problémamegoldást.

A módszer alap attitűdje: mindenki önmagát ismeri a legjobban, így saját maga tudja megtalálni a legjobb megoldásokat önmaga számára.

Hogyan működik?

A kártyák projektív felületként működnek.

A képek és szavak egyidejűleg aktiválják az érzelmeket irányító jobb és a logikusan gondolkodó bal agyféltekét, – így a szándékos, rövid idejű zavarkeltés a két agyfélteke között megfelelő munkával létrehozza a merev mintáktól való megszabadulást, a sémákból való kilépést –, létrejön a másodfokú változás vagyis a perspektíva tágítása.

Ilyenkor válik lehetővé az új nézőpontok meglátása, villan fel az új felismerés és jelenik meg az „aha-élmény”. Már önmagában az új szemléletmód felfedezése az új lehetőségek azonnali felismeréséhez vezethet! A megoldásra fókuszálás után a változás konkrét lépéseit cselekvési tervben rögzíthetjük.

A képek és a szavak együttes alkalmazása egészen új kommunikációs módot hoz létre, olyan érzések és gondolatok felismeréséhez és megfogalmazásához vezet, melyek egyébként nem történnének meg.  A fotók az adott témával kapcsolatos emlékeinket és mély élményeinket is előhívják, hozzáférhetővé teszik rendkívül rövid idő alatt.

A képek és szavak speciális kapcsolatot hoznak létre a témákkal, megindítják a konstruktív, szárnyaló gondolkodást, melyet célirányos kérdésekkel és történetekkel tovább mélyíthetünk.

Saját módszertanunkkal kiegészítve pedagógiai és pszichológiai terápiák fontos része lehet, felgyorsítva és hatékonyabbá téve a változás folyamatát. Az alkalmazott technikákkal a megoldásra fókuszálunk, a jelen megoldandó feladataira és a jövőben megvalósuló megoldásokra koncentrálunk.

A szakmai kompetenciák mentén a segítő folyamatokat rendkívüli módon felgyorsítja, gyorsan vezet felismerésekhez és megértésekhez vagyis jelentősen rövidebb idő alatt következik be a minőségi változás.

A különböző nézőpontok személyes fejlődésünk kívánatos részei, hiszen megmutatják egy-egy helyzet sokféle szemszögű látásmódját vagyis a különböző gondolkodási-értelmezési kereteket. Már ez önmagában is segíthet a problémamegoldásban: a résztvevő felfedezhet új meglátásokat! Majd megfogalmazhatja – vagyis tudatosíthatja -, mit lehet tenni – vagyis cselekvésre késztetheti önmagát!

A pedagógiai és pszichológiai tanácsadás és fejlesztés területén alkalmazzuk egyéni, páros és csoportos formában egyaránt. Használjuk önmagunk fejlesztéséhez, gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, kollégákkal, más segítőkkel való folyamatokban is.

A jó gyakorlat kreatívan alkalmazható az általános oktatás-nevelés és a különleges bánásmódot igénylő oktatási és segítői folyamatokban egyaránt. Alkalmazható az iskolában és otthon, családi környezetben egyaránt.

A gyermek – szülő – pedagógus – segítő bármely relációjában: gyermek-gyermek, gyermek-szülő, szülő-pedagógus, gyermek–pedagógus, pedagógus-pedagógus, segítő–pedagógus viszonylataiban katalizálja a pedagógiai és terápiás folyamatokat.

A felhasználás módja nyilvánvalóan illesztendő a célcsoport mentális és emocionális nívójához, a feldolgozandó témához.

A feldolgozandó téma tervezett érzelmi és kognitív hozzáférésén túl az alábbi hatások várhatóak:

 • Nyugodt, belsőséges, teljes elfogadáson alapuló érzelmi biztonságot nyújtó légkör megvalósulása a folyamatok során, ahol a résztvevők szabadon dönthetik el, hogy melyik folyamatban és milyen mértékben vesznek részt. Feltöltekezés az együtt töltött minőségi időben.
 • A módszer sajátossága a megengedés, nincsenek jó és rossz válaszok, nincsen megfelelés, így elfogadásra motivál, növeli a belső késztetést, aktivitásra ösztönöz, indirekt és személyes megoldásokat generál. Minden résztvevő dolgozik a saját folyamatával, még akkor is, ha ennek nincsenek külső jelei, esetleg nem vesz részt a verbális megosztásban, a belső munka mindenképpen megtörténik.
 • Változatos élmény és tapasztalatszerzési lehetőség, mely az ön- és társismeretet jelentősen fejleszti. Segíti az emocionális egyensúly megtalálását és támogatja annak megtartását. Fejleszti az asszertív kommunikációt, kialakításának és gyakorlásának terepe.
 • Az érzelmi intelligencia fejlődése, mely igen pozitívan befolyásolja az én-fejlődést, az önismeretet, a kommunikációs csatornákat, ezen keresztül az interperszonális viszonyokat, és a közösségi kapcsolatokat. Az érzelmek beazonosítása, kifejezése, megélése és verbalizálása vezet más emberek érzelmeinek pontosabb felismeréséhez is.
 • Az asszociatív gondolkodás és a kreativitás fejlődése, mely az oktatási folyamatok eredményességére erősen pozitív hatású.
 • Interaktív tanulási módszerek megismerése és fejlesztése.

A módszer általánosságban alkalmazható bármely szervezeti működésmódban, nincs életkorhoz, végzettséghez vagy településszerkezethez kötve.  A folyamat tervezésekor szükséges e különbségekre tekintettel lenni.

A felhasználás módja sokféle lehet:

 • önmunka: saját magunkkal önmagunk vonatkozásában használjuk;
 • egyéni: dolgozhatunk vele egyéni helyzetben egy gyermekkel vagy egy szülővel, stb.;
 • páros: szülőpár, szülő-pedagógus pár, tanító-napközis tanító páros stb.;
 • kiscsoportos: kisebb tanulócsoport, szakmai team
 • nagycsoportos: egy egész osztály vagy szakmai munkacsoport is tud vele dolgozni.

A tapasztalataink sokrétűek a résztvevők számának tekintetében is: az egyéni helyzetektől 40 fős csoporttal való munkákról is remek élményeink vannak.

 

A szakszolgálaton belüli fejlesztés fázisai

 1. A fototerápiás eszközök szervezeti szintű bevezetése:  2016-2020

Jó gyakorlatunk kezdetén, 2015-ben egy gyógypedagógus kolléganőnk ismerkedett meg a módszerrel és képezte ki magát a fototerápiás eszközök alkalmazására először, majd kezdte használni saját gyógypedagógiai gyakorlatában a fototerápiás módszert.

A tapasztalatok hatására 2016 és 2017 folyamán a szakszolgálat 11 tagintézményének minden érdeklődő szakembere (összesen 46 fő) megismerkedhetett ezen eszközökkel és a hozzájuk kapcsolódó módszertannal belső tudásmegosztás és belső továbbképzés formájában.

2017 tavaszán 15 fő a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) által is elismert, 6 CCU kreditet jelentő 1 napos képzés keretében sajátította el az eszközök használatát.

2017 őszén 18 szakszolgálatban dolgozó segítő továbbképzése történt a fototerápiás eszközök mélyebb szintű használatára és a Faces kártyacsomag alkalmazására.  

Ezzel párhuzamosan a szakszolgálaton belül megtörtént a szükséges eszközkészletek beszerzése is: az alapeszközkészlet (Punktum és Coaching Game) beszerzése már 2017 első felében megtörtént, a kártyacsomagok új tagja a Faces 2017 őszén Magyarországon is megjelent, mely akkortól szintén bővíti szakszolgálatunk eszköztárát, s így tulajdonképpen minden tagintézményünkben elérhetővé vált ez a módszer a napi szakmai munka segítéséhez.

A 2017/2018-as tanévben havi rendszerességű műhelymunka és esetfeldolgozás keretében: az egész megyére kiterjedően bevontuk a szakszolgálatban dolgozó és csatlakozni kívánó szakembereket, illetve a külön csoportban a Debreceni Tankerület érdeklődő iskolapszichológusait. A szakmai műhely forma is segítette az itt dolgozó kollégák szakmai kompetenciájának kiteljesedését.  

A képzések során a kollégák véleménye megerősítette korábbi álláspontunkat a módszer kiváló személyiségfejlesztő hatásáról és a szakszolgálati feladatokon belüli alkalmazhatóságáról. Az iskolapszichológusok műhelyfoglalkozásai, illetve a partnerintézmények számára tartott bemutató workshopok tapasztalatai alátámasztották az oktatási folyamatok során mind a többségi, mind a különleges nevelési szükségletű gyermekek oktatása és nevelése során történő eredményes alkalmazás lehetőségét és szükségességét.

A pedagógiai szakszolgálat keretei között és az oktatási folyamatokban először intézményünk alkalmazta ezeket az eszközöket! Ezekkel a fototerápiás eszközökkel gyerekekkel és pedagógusokkal az oktatás folyamataiban intézményünk kezdett először foglalkozni s kezdtük adaptálni ezek specialitásaihoz a módszert s alakítottuk ki jó gyakorlatunkat.

A fototerápiás eszközzel rendhagyó módszereket is használunk, melyek interaktivitásra serkentik a résztvevőket. Ezt az elmúlt években már több fontos szakmai rendezvényen is bizonyítottuk, amikor ezt a fajta módszertani szemléletet a HBM Pedagógiai Szakszolgálat keretei között és a partneri intézményekben is sokszor bemutattuk.

A belső képzések eredményeként 2017-től minden szakszolgálati tagintézményben van olyan munkatárs, aki személyes tapasztalatokkal rendelkezik a fototerápiás eszközök használatával kapcsolatban és az alkalmazás tekintetében gyakorlati ismereteket szerzett. A rendelkezésünkre álló eszközkészletből minden tagintézmény kapott, így a vállalkozó kedvű szakemberek elkezdték alkalmazni mindennapi szakmai munkájuk során. A műhelymunkák keretében esetmegbeszéléseken keresztül osztottuk meg tapasztalatainkat, új és új gyakorlati ötleket gyűjtve. Ezek az alkalmak kiváló önsegítő folyamatként is működtek, „mellékhatásként” fejlesztve a szakmai önismeretünket is. A közös tapasztalatok alapján ez a módszer kiválóan alkalmazható a pedagógiai és a pszichológiai  folyamatokban is, a meglévő eszköztár bővítésére a szakmai képzettség  és a szakmai személyiség fejlettsége alapján a kooperatív tanulás-tanítás, valamint a konzultációs, tanácsadási és terápiás folyamatok kiegészítésére. Tapasztalatok mutatják, hogy azok a szakmai közösségek, ahol ilyen kooperatív módszereket alkalmaznak jobban megismerik egymást és jobban együtt tudnak működni.

A gyermekekkel és a felnőttekkel való segítő folyamatokban egyaránt alkalmazható jó gyakorlatunk.

A segítő szakemberek körében műhelymunka, esetmegbeszélés, szupervíziós tevékenység, team-munka, projekt munka, szervezetfejlesztés, mentálhigienes folyamatok támogatása során, burnout megelőzésére használható, melyekről szintén pozitív visszajelzésekkel rendelkezünk.

A segítő-kliens kapcsolatban az alkalmazó szakember szakmai kompetenciáinak megfelelően a terápiás és a tanácsadási folyamatok támogatására, hatékonyságuk növelésére alkalmazható a gyermekekkel és a szüleikkel, illetve pedagógusaikkal is.

A módszer egy eszköz, mely mindannyiunk kezében a szakmai képzettség ill. a személyiség fejlettsége alapján működőképes. A pedagógus a pedagógiai repertoárját egészítheti ki ezzel, a kooperatív tanulás-tanítás eszközeként alkalmazhatja a módszert, míg a pszichológus a pszichológiai ismeretei támogatására, terápiák és coaching pszichológiai eszközeként.

Emellett a kommunikációt támogató segédeszközként is funkcionál. Ebből következően alkalmas szülő, ill. pedagógus konzultációra is, valamint tehetségfejlesztő és attitűdformáló csoportok támogatására. Mindezeket gyakorlati tapasztalásaink alapján fogalmaztuk meg.

A bemutatott jó gyakorlathoz részletes módszertani segédanyag és módszertani leírás is készült, kidolgozott folyamatleírásokkal és ajánlott irodalomjegyzékkel együtt.

OH Bázisintézmény 2017-2020

2017.04.05.-n a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében vehette át a HBM Pedagógiai Szakszolgálat az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére jogosító oklevelet a Balmazújvárosi Tagintézménye számára.

E pályázat keretében a „Points of You®” fototerápiás módszer megismertetésében és alkalmazásában vállaltunk bázisintézményi szerepkört, ezzel teret biztosítva az érdeklődő oktatási-nevelési intézményeknek a módszer megismerésére. A Balmazújvárosi Tagintézmény, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye stabil kiindulási alapja volt az eltelt időszakban annak a kezdeményezésnek, hogy ez az innovatív módszer tágabb teret nyerjen megyei és regionális szinten is. A Tagintézményünk a tudásmegosztás támogatásában aktív, igény szerint vittük a vidéki településekre is azokat az előadásokat, workshopokat melyek az ott dolgozó segítő szakemberek számára hasznosak. E szerepkört három éven át láttuk el, melynek keretében több nyitott programot meghirdettünk és ezzel megyei szinten is támogattuk az érdeklődő pedagógusokat és kollégákat.

2017-2018 során rendhagyó tudásmegosztást és interaktív nevelési értekezleteket tartottunk az eszköz, ill. módszer alkalmazásával a tehetséggondozás, az esélyteremtés, a bölcsőde-óvoda átmenet támogatása témakörében, illetve az egészségügy és a támogató szolgálatok bevonásával az esélyteremtés témában. Bázisintézményként általános és speciális nevelési szükségletű gyermekekkel, illetve tanulókkal foglalkozó pedagógusok számára is bemutattuk módszerünket, akik nagyon pozitív visszajelzéseket adtak a gyakorlati felhasználhatóságra vonatkozóan.

2019. novemberben a IV. Különleges Bánásmód nemzetközi konferencián is bemutattuk jó gyakorlatunkat.

 • Belső támogató csoport képzése és működtetése: 2020-tól 

OH Bázisintézmény 2020-2023

Már a 2017-es pályázat megnyerésekor kialakítottuk jövőképünket: fő célként a jó gyakorlat kialakítását és leírását megjelölve, ezen kívül szakmai tapasztalataink minél szélesebb körben való megismertetését és átadását is. Ehhez nélkülözhetetlen egy támogató szakmai közeg, ez hívta életre a támogató csoport igényét. Így született meg a 2020-ban beadott pályázat az újabb ciklusra.

A jó gyakorlat kiválóan működött 2017-2020 között, a pályázatban leírtaknak megfelelően ezt kívánjuk még magasabb szakmai szinten folytatni s alapjává tenni egy új szakmai hiányterület kibővítésének, melynek célja a szakmai önismeret és kompetenciák fejlesztése kreatív lehetőségekkel. E programnak a „Támogató Társas Tér” címet adtam. Ez tömören egy szupervízió alapú coachinggal működtetett belső támogató munkacsoport. A csoporttagok pedig a saját tagintézményükben támogatják kollégáik szakmai munkáját esetmegbeszélések koordinálásával, ill. mentálhigiénés „Támogató Társas Tér” biztosításával. Így az szervezeti szinten az egész szakszolgálatban, minden tagintézményben megjelenik.

Ez az elnevezés egy coaching csoportra utal, melynek működtetésével célunk a coaching kultúra és a belső coaching szervezeti alkalmazásának előnyeit megteremteni és tovább fejleszteni, szervezeti sajátosságainkhoz adaptálni.

A jelenlegi belső támogató csoport elődjeként 2017-ben kezdte meg működését a csoport mai magja coaching csoportként, mellyel fő célunk a fototerápiás eszközökkel a szakmai önismeret fejlesztése, használatának gyakorlati alkalmazása és szervezeti szintű befogadásának segítése volt. 2019-ben szupervizió alapú coaching csoportként folytatta tevékenységét, biztosítva a szakszolgálat valamennyi érdeklődő munkatársa számára az esetekhez kapcsolódó kihívások kezelésének lehetőségét.

2020-tól Action learning team coaching módszertannal bővült a működtetése. A team coaching egy önirányító és önfejlesztő csoport szintű együttműködés, amelynek fő célja elősegíteni, hogy a csoporttagok kooperációja és erőforrásaik alkalmazása hatékonyabbá váljon a csoportcél megvalósítása érdekében. Az együtt dolgozó teamben a vezető kezdeményez és a kollégák elköteleződnek, bizalommal vesznek részt a kommunikációban és bátran vállalják véleményüket. A team és a szervezeti célokra fókuszáltan működik a csoport, melynek középpontjában a szervezeti tanulás és fejlődés áll, rendszerszemléleti és szervezetfejlesztési modellben gondolkodva (Mi a Team Coaching?, 2021.04.). A team coachingnak egy különleges változata az akció tanulócsoport, mivel a team tagjai ugyanannak a szervezeti projektnek különböző részein vagy akár teljesen más projekteken is dolgozhatnak. A csoport tagjai a témagazda szerepébe felváltva kerülnek, miközben a többi csoporttag a témagazda problémamegoldásának előrébb jutása érdekében mindent megtesz. A team tagjai közösen és egymástól tanulnak azon keresztül, hogy valódi nehézségeken dolgoznak és a saját élményeikre reflektálnak.

O’Neil és Marsick (2007) szerint az Action Learning kontrollált környezetben megvalósuló cselekvésen keresztüli tanulás (Horváth, 2012).

E megközelítések kombinációjaként hoztuk létre a belső támogató csoportot Támogató Társas Tér néven.

A támogató csoport dolgozik az Action learning team coaching módszerrel, melybe beilleszti a fototerápiás eszközöket is, illetve coaching csoportként is. A konkrét témák és problémák megoldásán túl segíti a tagokat a módszerek folyamatos gyakorlásában és tanulócsoportként őszinte építő visszajelzéseket adnak a tagok egymásnak a coachként való működésről, hiszen a coaching folyamatban egymást váltva biztosít „kockázatmentes” gyakorlási lehetőséget a coachnak a csoport.

A Támogató Társas Tér egy olyan önfejlesztő team coaching csoport, melynek tagjai belső coachként dolgoznak a saját szervezeti egységükben, ahol szupervízió alapú coachingot és team coachingot tartanak. A támogató csoporton belül ezen belső coachként megélt élmények és tudásmegosztás is történik, illetve kihívások kezelése, egymás segítése különböző csoportos coaching technikák segítségével.

2016 óta napjainkig rendszeres résztvevői vagyunk az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ rendezvényeinek: az Őszi és Tavaszi Pedagógiai Napok keretében rövid előadás és gyakorlati bemutatók után a résztvevőktől igen pozitív visszajelzéseket kaptunk!

Irodalomjegyzék:

 1. Kelló Éva (szerk.)(2014). Coaching alapok és irányzatok, Akadémiai Kiadó, Budapest
 2. Shani, E.; Golan, Y., (2007). Points of YouTM Creative Tools for Training &Development: Train the Trainer. Points of You Ltd., Israel.
 3. Shani, E.; Yaron, G. (2007). Points of YouTM The coaching Game. Points of You Ltd., Israel. (Magyar nyelvű fordítás, 2016)
 4. Csermelyné G. T. (2020). A fototerápiás eszközök kreatív alkalmazása az oktatásban. Különleges Bánásmód – Interdiszciplináris folyóirat, 6(2). 119-124. Elérés forrás: https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod/article/view/7278
 5. Weisner E. (2014): Szupervízió megközelítésű, reflektív coaching. in: Kelló Éva (szerk.)(2014). Coaching alapok és irányzatok, 301-322. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 6. Mi a team coaching? Magyar Coaching-Pszichológiai Egyesület honlapja http://coachingpszichologia.hu/HU/mi_a_coaching#5 (Letöltés dátuma: 2021.04.21.14.20)
 7. Csoportos coaching(2021): teamcoach.hu (2021): Team coaching vs. csoportos coaching: http://www.teamcoach.hu/mi/miben-egyedi/ (Letöltés dátuma: 2021.04.21.14.25)
 8. Horváth Tünde (2012/3): A team coaching különböző fajtái,  Magyar Coachszemle 2012/3 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kF32FPnnORAJ:epa.oszk.hu/02300/02303/00003/pdf/EPA02303_MC_2012_3_05-16.pdf+&cd=20&hl=hu&ct=clnk&gl=hu (letöltés dátuma: 2021.04.21.15.20)