Menü Bezárás

Nyíradonyi Tagintézmény

Elérhetőség

Cím: 4254 Nyíradony, Kossuth utca 2/A.
Telefon: 0620-2350102
E-mail: nyiradonypedszaksz@hbmpsz.edu.hu

Bemutatkozás

Tagintézményünk 2021. szeptember 1-én a nyíradonyi önkormányzat városközpontban lévő modern épületében kapott helyet, ahol nyugodt, kényelmes körülmények között tudjuk ellátni feladatainkat.

Pedagógiai Szakszolgálatunk alapfeladata az ellátási területéhez tartozó települések gyermekeinek, tanulóinak, szüleinek, a nevelési-oktatási intézmények pedagógusainak, a társintézmények szakembereinek támogató megsegítése, szakszerű ellátása. 

Ellátott települések: 

 • Álmosd
 • Fülöp
 • Nyíradony
 • Nyíradony – Aradványpuszta
 • Vámospércs
 • Nyírábrány
 • Bagamér
 • Újléta
 • Nyíracsád
 • Nyírmártonfalva

Szolgáltatásaink:

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés:

Komplex gyógypedagógiai fejlesztéssel, tanácsadással, kommunikációs és nyelvi képességfejlesztéssel, mozgásfejlesztéssel, indokolt esetben pszichológus közreműködésével segítjük elő a kisgyermek egészséges fejlődését. A gyermekek szülei a foglalkozáson részt vesznek, így lehetőség nyílik, hogy otthon a terápiát szakszerűen folytassák.

A korai fejlesztés a megyei vagy országos szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a fejlesztést végző szakemberek által kidolgozott egyéni fejlesztési terv alapján történik.

 Szakértői bizottsági tevékenység

 • Korai fejlesztésre jogosultág megállapítása, vagy kizárása
 • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó kontrollvizsgálatok elvégzése.   
 • Sajátos nevelési igény felmerülésének gyanújánál további vizsgálatok kezdeményezésével a gyermek tovább küldése a Megyei Szakértői Bizottsághoz a sajátos nevelési igény megállapítása, vagy kizárása céljából, illetve az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása.

A szakértői vizsgálat indítható a szülő kérelmére, illetve – ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi – a szülő egyetértésével. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részesül, az óvoda és az iskolaköteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.

Nevelési tanácsadás

Feladata: a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása.

Az óvodákban rendszeresen elvégezzük a fejlettségi szintmérő vizsgálatokat, aminek eredménye alapján a fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztőpedagógusaink segítségével fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. Ezek a preventív foglalkozások az iskolai kudarcok megelőzését szolgálják.

A fejlesztés legtöbb esetben a gyermek nevelési/oktatási intézményében zajlik, és csak indokolt esetben történik a pedagógiai szakszolgálat épületében.

Logopédiai ellátás:

A logopédiai ellátás feladatai: A hang-, beszéd-, és nyelvfejlődés elmaradásának fejlesztése, a beszédhibák és nyelvi kommunikációs zavarok javítása, a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló terápiák, a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenciója, valamint a beszédindítás.

A logopédia ellátásba a logopédia szűrővizsgálat alapján lehet bekerülni.

Minden 5. életévét betöltött óvodás gyermek kötelező logopédiai szűrővizsgálaton vesz részt, mely alapján a logopédus kiállítja a logopédiai véleményt, szükség esetén a gyermeket ellátásba veszi.

Egyéb esetben az ellátásba vétel történhet a szülő, a nevelési-oktatási intézmény, a szakértői bizottság kezdeményezésére.

Gyógytestnevelés

Célja a mozgásszervi, belgyógyászati problémákkal küzdő tanulók problémáinak csökkentése, az egészség helyreállítása, valamint a testi képességek fejlesztése, a mozgásigény kielégítése, a testnevelés és sport módszereivel, differenciáltan, egyénre szabottan.

A tanuló akkor jogosult a foglalkozásokon való részvételre, ha az iskolaorvos vagy szakorvos gyógytestnevelésre utalta.

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás:

Feladata a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, az iskola- és óvodapszichológusi feladatok koordinálása.

Lehetőség biztosítása a szülők, gyermekek és a pedagógusok számára szakmai konzultációra, és az iskolapszichológusok, óvodapszichológusok számára egyéni szakmai segítségadásra és esetvezetési segítségnyújtásra.

Mivel az intézményünkhöz tartozó oktatási/nevelési intézmények nem rendelkeznek óvoda/iskolapszichológussal, ezért szakszolgálatunk szükség szerint a helyszínen nyújt segítséget ennek a feladatnak az ellátásában.

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Az előírások szerint elsősorban a koordináció és a szakmai tanácsadó, támogató háttér biztosítása, és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása a feladat.