Menü Bezárás

Berettyóújfalui Tagintézmény

Jó gyakorlat neve: „Szárnyalj velünk”
Témagazda: Karácsony Imréné
Elérhetőség: sudegehanoli19700720@gmail.com, 06 30 484 1943

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalui Tagintézménye a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmény.  Jövőképünkben olyan szakszolgálatot fogalmaztunk meg, ahol magasszintű szakmai tudással végezzük a munkánkat, kiemelt feladatnak tartjuk a tudásmegosztást, a partneri kapcsolatok egyenrangúságát, és ezt valamennyi szakfeladat esetében szem előtt tartjuk. Szakembereinkre jellemző az elkötelezettség, az egyénre szabott felelősségvállalás, a szakmai alázat.

Az intézményi működést a jogszerűség, a költséghatékonyság, az erőforrások fejlesztése és a folyamatos megújulás jellemzik. Tervező munkánkban a rendszerszemlélet, szakmai folyamataink fejlesztése érvényesül. Rendszeresen gyűjtjük a partneri igényeket, mérjük az elégedettséget, melyek elemzése biztosítja az elvárásokhoz a rugalmas alkalmazkodást. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalui Tagintézménye Berettyóújfalu járás 26 településén 59, és intézményi társulás révén még 3 intézményben 7 szakfeladatot lát el 13 szakalkalmazottal és az őket támogató 4 oktatást és nevelést segítő munkatárssal.   A szakszolgálatunkon a szakemberek osztott munkakörben dolgoznak annak érdekében, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelve minél több szakfeladat ellátását lehetővé tegyük. Tagintézményünk székhelye Berettyóújfaluban található. Az épületünk akadálymentes. Szakszolgálatunk egy már meglévő épületben kapott helyet, s azt az évek folyamán igyekeztük céljainknak, feladatellátásunknak megfelelően formálni, amely biztosítja a magas szintű munkakörülményeket, mind a dolgozók, mind az intézményt használók részére. Négy foglalkoztató-, egy szakalkalmazotti szoba, egy vezetői, egy titkársági iroda és egy irattári helyiség áll rendelkezésünkre, 2021 szeptemberében birtokba vehettük új telephelyünket, mely Biharkeresztesen található, itt három foglakoztató és egy kis közösségi tér áll rendelkezésünkre.

Ez a nyitás nagy segítség az itt élő családok részére, hisz az itt élők többsége halmozottan hátrányos helyzetű, és gondot okozott számukra a Berettyóújfalui Tagintézménybe való, anyagilag megterhelő utazás. Sokan nem rendelkeznek gépkocsival, a tömegközlekedési eszközökkel való bejutás nehézkes volt, hiszen a buszjáratok ritkák, sok esetben nincs is közvetlen járat Berettyóújfalu felé. A telephelyen is barátságos légkör fogadja a hozzánk fordulókat.

Alkalmazotti közösségünkre jellemző egymás segítése, a csapatmunka. Egy jó csapat létrejöttéhez több tényezőnek kell egymásra találnia: kell egy közös cél, aminek az eléréséért minden csapattag hajlandó tenni, a mindenkinek meg kell találnia és be kell töltenie a megfelelő szerepet a csapatban, tehát a csapat összetételét a várható funkció szerint kell kialakítani. A „Szárnyalj velünk” programunkban is megtaláltuk azt a célt, amellyel csapatunk a partnerek (gyermek, szülő, óvodapedagógus) bevonásával azonosulni tud, és hatékonyan végzi a közös munkát, hiszen a team-munka úgy válik igazán értékessé, hogy a programban részt vevők egymást erősítik, inspirálják a kompetenciahatárok betartásával.

A Berettyóújfalui Tagintézmény szak-alkalmazottai elkötelezettek, magasan képzettek. Együttműködési készségük magas szintű, jó kapcsolatot tartanak fenn a partnerekkel, partnerintézményekkel. Intézményünk partneri köre kiterjedt. A nehézségek ellenére is legfontosabb számunkra a gyerekek, szülők, és a velük foglalkozó pedagógusok érdekének szem előtt tartása.

Szakszolgálati munkánk során a mindennapokban arra törekszünk, hogy a gyermekek, tanulók személyiségében rejlő képességek kibontakozzanak, az egyéni sajátosságokhoz mérten a legeredményesebben fejlődjenek. Ezért feladatunk, hogy a gyermeket képessé tegyük önálló gondolkodásra, együttműködésre, nyitott, vidám és boldog életre, az őt körülvevő világban való biztonságos eligazodásra.

Ez természetesen csak úgy érhető el, ha aktív, jól működő, visszajelzéseken alapuló kapcsolatot alakítunk ki az oktatási, szociális, egészségügyi intézményekkel, az iskolákkal, óvodákkal, a gyermekjóléti központtal, a gyermekháziorvosi és védőnői hálózattal. Az aktív közreműködésen alapuló jó viszony olyan érték, amellyel leginkább támogatni tudjuk a gyermekek, tanulók fejlődését. Az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal történő beszélgetések során tájékoztatást adunk a felülvizsgálatok, iskolaérettségi vizsgálatok, komplex szakértői vizsgálatok, pedagógiai és pszichológiai kérések protokolljáról. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a megváltozott jogszabályokról is értesüljenek az intézmények vezetői.

Folyamatos a kapcsolatunk az óvodapedagógusokkal, tanítókkal, tanárokkal, szülőkkel. Beszélgetéseink során kölcsönösen tájékoztatjuk egymást az időszerű kérdésekről, a gyerekek fejlődéséről. Rendszeresen részt veszünk szülői értekezleteken, ahol a szülők mellett a pedagógusok is érdeklődve hallgatják a munkával kapcsolatos összefoglalókat, tanácsokat.

Nyílt napok és bemutató órák keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy az érdeklődő szülők, pedagógusok betekintést nyerjenek mindennapi munkánkba. Meghívás esetén részt veszünk az intézmények által rendezett rendezvényeken: karácsonyi ünnepségeken, konferenciákon, team-gyűléseken, szülői értekezleteken, műhelymunkákon, bemutató foglalkozásokon.

A partnerek közül az első és legfontosabb helyen maga a gyermek áll, hiszen tevékenységünk alanyaként jelenik meg. Nagyon fontos partnerünk a gyermeket nevelő szülő is.

Munkakapcsolatot ápolunk az önkormányzatokkal, tankerületekkel, gyermekjóléti szolgálatokkal, egészségügyi intézményekkel, művészeti iskolákkal, civil szervezetekkel, járási hivatalokkal, országos szakértői bizottságokkal, felsőfokú intézményekkel, a megyében, és régióban található pedagógiai szakszolgálatokkal. Az intézményben működő munkaközösségek szakmai továbbképzéseket, konferenciákat szerveznek, belső továbbképzéseket tartanak, részt vesznek a szakszolgálati eljárásrendek kidolgozásában, bemutató foglalkozásokkal, team megbeszélésekkel segítik egymás munkáját.

Folyamatos kapcsolatot tartunk fent a Debreceni Tankerülettel, mint fenntartónkkal, és a Berettyóújfalui Tankerülettel, mint partnerintézményeink fenntartójával.

Szerepet vállalunk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara, a Szegedi Egyetem, és a Debreceni Egyetem hallgatóinak gyakorlati képzésében, részt veszünk az általuk rendezett képzéseken, konferenciákon.

Jó gyakorlatunknak a „Szárnyalj velünk” címet adtuk, ez egy 2015-től folyamatosan kialakult és bővülő gyakorlat.

A jógyakorlatunk alkalmazási területei:

 • az egyéni képességek kibontakoztatása,
 • önbizalom erősítése,
 • személyiség fejlesztése,
 • iskolába lépéshez szükséges egyéb speciális képeségek fejlesztése.

Programunk azon kívül, hogy hozzájárul a gyermekek fejlődéséhez, lehetőséget ad a partnerek együttműködéseinek megerősítéséhez, a szülők, pedagógusok és a gyermekkel foglalkozó szakemberek körében. Célcsoport: 5-7 éves gyermekek. A prevenciós tevékenység gyakorlati megvalósítása 14 fejlesztési területre terjed ki. A fejlesztő foglalkozások az egyén ritmusához, készségeikhez alkalmazkodnak. A gyerekek saját ütemükben és képességüknek megfelelően haladnak, kiscsoportos, páros vagy egyéni munkaformák keretein belül. Így a gyermekek meglévő hátrányait a tervszerűen kidolgozott támogató lépések csökkentik. Fontosnak tartjuk emellett, hogy az egyes területen kiemelkedő képességű gyerekek számára külön biztosítsunk feladatokat.

Bázisintézményi jógyakorlatunkban a bemeneti vizsgálat célja, hogy időben feltárásra kerüljenek azoknak a részképességeknek a fejletlensége, vagy hiánya, amelyek többnyire felelősek a tanulási nehézségek, illetve tanulási zavarok kialakulásáért. Az MSSST mérőrendszerére épülő, azt kiegészítő diagnosztikai anyagunk körbe öleli azokat a készségeket, képességeket, melyekkel a gyermekeknek rendelkezniük kell az iskolai élet küszöbén és az iskolai évek alatt.

Mérési anyagunk fő váza az MSSST szűrőeljárás 3 szubtesztje:

 • Motoros szubteszt
 • Vizuo-perceptuo subteszt
 • nyelvi szubteszt

Ez kerül kiegészítésre

 • soralkotás
 • emberábrázolás
 • általános tájékozottság
 • akusztikus emlékezet
 • analitikus-szintetikus gondolkodás,
 • ok -okozati összefüggések felismerésének mérésével
 • ceruzafogás, vonalvezetés,
 • a figyelemi funkciók és a munkatempók megfigyelésével

a társuló mozgások jelenlétének vizsgálatával

Mérési anyagunk fő váza az MSSST szűrőeljárás 3 szubtesztje:

 • Motoros szubteszt
 • Vizuo-perceptuo subteszt
 • nyelvi szubteszt

Ez kerül kiegészítésre

 • soralkotás
 • emberábrázolás
 • általános tájékozottság
 • akusztikus emlékezet
 • analitikus-szintetikus gondolkodás,
 • ok -okozati összefüggések felismerésének mérésével
 • ceruzafogás, vonalvezetés,
 • a figyelemi funkciók és a munkatempók megfigyelésével
 • a társuló mozgások jelenlétének vizsgálatával

A részképességek 14 fejlesztési területet ölelnek fel.

 1. Ceruzafogás
 2. Finommotorika, grafomotorika, ábrázolás
 3. Soralkotás
 4. Térirány ismeret
 5. Számolási képesség
 6. Vizuális észlelés
 7. Vizuális emlékezet
 8. Analitikus-szintetikus gondolkodás
 9. Általános ismeretek
 10. Fogalomalkotás
 11. Akusztikus emlékezet
 12. Időbeli tájékozódás
 13. Beszédfejlesztés
 14. Ok-okozati összefüggés

Három fejlesztési ciklust határozunk meg, amelyben helyet kaptak a fejlesztési területek. Vannak olyan fejlesztési területek, amelyek több cikluson, akár az egész tanévben tervszerűen fejlesztésre kerülnek.

Ilyenek pl.: térirány ismeret, ábrázolás, számolási készség

Egy-egy fejlesztési területre tematikus tervet, algoritmust készítünk, amelyet a ciklusokba foglalkozásokra lebontva rendezzük.

A fejlesztési terveinket 3 hónapra készítjük el előre. Az általunk elkészített háromhavi ciklusra lebontott fejlesztési tervek elkészítése átgondoltabbá tette az egyénre szabott tervezésünket.

A mérések május közepétől június végéig tartanak. Többnyire fejlesztőpedagógusok és gyógypedagógusok végzik a vizsgálatokat, de alkalomszerűen a pszichológus munkatársak is besegítenek.

A szűrővizsgálatok és a vizsgálat eredményéről pedagógiai véleményeket készítünk, amelyek részletesen összegzik az eljárás során történt megfigyeléseket, tapasztalatokat, meghatározzák a fejlesztendő területeket. Ez alapján megtörténik a csoportok kialakítása, elkezdődnek, illetve néhány gyerek esetében folytatódnak a terápiás, fejlesztő foglalkozások a következő tanévben

A terápia az adott tanévben szeptember elsejétől május 31-ig tartanak heti egy alkalommal.

Egy-egy fejlesztő szakasz után megfigyelésen alapuló értékelés történik, melynek célja a közelebbi és távoli céloknak megfelelő eredményesség vizsgálata. Ez a megfigyelés megerősítheti pedagógusainkat feladatvégzésük hasznosságában, illetve hiányosságok észlelése esetén a hiányosságok meghatározása segít a korrekciós javaslatok megfogalmazásában, a feladatok kijelölésében. A megfigyelés során nyert adatok és eredmények az értékelési feladatok alapjául szolgálnak.

Az értékeléshez, megfigyelési szempontok és kategóriák tartoznak, a kategóriákban területenként szöveges értékelés tartozik.:

 • tünetmentes
 • Lényegesen javult
 • részben javult
 • nem javult
 • nem minősíthető
 • kimaradt

A programhoz tartoznak szakmai anyagok, ilyenek például:

 • diagnosztikai bemeneti felmérő lapok, és az egymást követő kimeneti megfigyelésen alapuló értékelés
 • egyéni fejlesztési terv
 • fejlesztő foglalkozások
 • belső felhasználásra az „Iskolára fel”, módszertani segédlet, kiadvány, amely a foglalkozásokhoz kapcsolódó feladatlap, feladatgyűjtemény

            Kedves Olvasónk, meglévő és leendő partnereink, bázisintézményi programunkkal a következő lehetőségeket tudjuk kínálni:

Műhelymunka keretében egy-egy fejlesztési területhez kapcsolódó feladatok, játékok, egy-egy foglalkozáshoz kötődő feladatlapok összeállítása, továbbfejlesztése a célunk. A team-megbeszélések során lehetőséget biztosítunk egy-egy eset megismerésére, problémahelyzetek megoldására.  Az együttes munkának ez a formája lehetőséget ad arra, hogy felerősödjenek a nevelő- és fejlesztőmunka folyamatai, a résztvevők szakmai tapasztalatai gyarapodjanak, a szakemberek közös fellépése által hatékonyabban érvényesüljön a gyermekek érdekeinek képviselete.  Fejlesztő foglakozások látogatására is lehetőséget biztosítunk a szakszolgálatban dolgozó fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok és az érdeklődő tanítók részére. Fejlesztőpedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, óvodapedagógusoknak, tanítóknak bejelentkezést követően hospitálási lehetőséget biztosítunk. A hospitálás alkalmával a szakemberek a foglalkozások alatt megfigyelhetik a foglalkozások tartalmának tervezését, a módszerek eszköztárát és azok alkalmazását, differenciálási lehetőségeket, értékelés formáját.

Az óvodások körében alkalmazott bázisintézményi programunkkal, a tudatos, tervszerű foglalkozásainkkal és folyamatos partneri együttműködéssel úgy gondoljuk, hozzájárulunk a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel rendelkező gyermekek sikeres iskolakezdéséhez, és az általános iskolai tanulmányaik befejezéséhez. Bízunk benne, hogy a kiadványunkkal, team-megbeszéléseinkkel, műhelymunkánkkal hozzájárulunk a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítéséhez is. Miért is gondoljuk, hogy hatékony a programunk? Azért, mert az évente elvégzett bemeneti és kimeneti mérések mutatói alátámasztják ezt számunkra.

„A gyerekek olyanok, mint a pillangók a szélben…
Van, aki magasabban tud repülni a többieknél,
de mindegyikük képes repülni, úgy, ahogyan csak a legjobban tud!
Mindegyik más és más, mindegyikük különleges, mindegyikük gyönyörű…”

Kiskó Verus KézenFogva Alapítvány