Menü Bezárás

Logopédiai ellátás

 • Kik a logopédusok?

A logopédusok  a beszéd, a hangképzés és a nyelv zavarai felismerésében  és javításában nyújtanak segítséget.

A 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet szerint a logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

 • Milyen feladatokat látunk el?
 • ellátási körzetünkbe tartozó gyerekek beszéd-és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrése
 • az ellátást igénylő gyerekek logopédiai vizsgálata
 • ez alapján logopédiai vélemény készítése
 • szükség esetén további vizsgálatok megszervezése, javaslattétel ezek elvégzésére (pedagógiai, pszichológiai, szakorvosi)
 • a vizsgálati eredmények alapján logopédiai ellátás megszervezése
 • rendszeres foglalkozások megtartása
 • kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermek pedagógusaival, partnerintézményeinkkel
 •  Mikor érdemes felkeresni a logopédust?
 • beszédfejlődése megreked, szókincse lassan bővül
 • beszéde nyelvtanilag helytelen
 • beszéde nehezen érthető, sok hangot ejt helytelenül
 • beszédértése bizonytalan, nem érti a meséket, nem szívesen hallgat mesét
 • beszéde akadozó
 • levegővétele beszéd közben érezhetően helytelen, gyorsan beszél
 • lélegzése szájon át történik, nyeléskor nyelvét a fogsorához nyomja
 • Hogyan történik a logopédiai ellátás?

A szolgáltatás igénybevétele történhet önkéntes alapon, illetve az 53/2016.{XII.29} EMMI rendelet

 38 & alapján:

 „(3)A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

(4) A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.” /4/

A szűrővizsgálatok, egyéb kiegészítő vizsgálatok elvégzése, és kiértékelése után mérlegelve a beszédben tapasztalható problémákat a gyerekek ellátása csoportos formában történik. Heti rendszerességgel vesznek részt a logopédiai foglalkozásokon, ahol igyekszünk a meglévő beszédhibákat, beszédben tapasztalható nehézségeket javítani.

Otthoni gyakorlófeladatokat is kapnak a gyerekek, melyet a logopédus útmutatása alapján kell végezniük, gyakorolniuk, megoldaniuk. Fontos szerepe van a terápiában a szülőknek, gondviselőknek, hiszen a beavatkozás eredményességét nagymértékben befolyásolja a támogató szülői, gondviselői magatartás.

Az ellátás megszervezhető a gyermek, tanuló oktatási intézményében, illetve a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálat épületében is.

A Püspökladányi Pedagógiai Szakszolgálat Intézményében két jól felszerelt, barátságos „kuckó” várja a gyerekeket a foglalkozásokra. A foglalkozások előre egyeztetett időpontokban zajlanak, minden gyermek hetente ugyanabban az időpontban érkezik saját csoportjába.

A sajátos nevelési igényű (SNI), beszédfogyatékos gyermekek/tanulók rehabilitációs célú logopédiai ellátása nem szakszolgálati feladat. (“A szakértői vizsgálat és javaslat alapján beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság, amelynek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási képességben, a szociális kapcsolatokban.”) 

 • Logopédiai terápiák:
  • Megkésett beszédfejlődés
  • A beszédészlelés és beszédmegértés zavara
  • Pöszeség
  • Orrhangzós beszéd
  • Beszédritmus zavara (dadogás, hadarás)
  • Diszfónia
  • Nyelvlökéses nyelés
  • Olvasás-, helyesírás- és számolás zavar megelőzése és kezelése

A terápia során komplex, szinte minden képességterületre kiterjedő fejlesztés valósul meg, és amennyiben szükséges, a gyermek optimális fejlődése érdekében több szakemberrel összhangban dolgozunk.

A logopédiai ellátás igénybevétele ingyenes.